پنجشنبه 29 مرداد 1383

يك موضع نسبت به انجمن دفاع از زندانيان


راديو آلمان 18.08.2004
حسن زارع زاده اردشير / دستگيرشدگان را به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در داخل زندان اوين منتقل كرده اند

ديروز تجمع كنندگان در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران، كه نسبت به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض داشتند، توسط ماموران انتظامى دستگير شدند. حسن زارع زاده اردشير، دبير تشكيلات «جبهه دمكراتيك ايران» سازمانى كه به همراه جمعى از خانواده هاى زندانيان سياسى و دانشجويان، فراخوان به تجمع را صادر كرده بود، در مورد آخرين اطلاعات راجع به دستگيرشدگان، به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

مصاحبه گر: بهنام باوندپور


دويچه وله: دستگيرى تجمع كنندگان در برابر دفتر سازمان ملل چه انعكاسى در محافل و يا رسانه هاى دولتى و يا غيردولتى داشته است؟

حسن زارع زاده: متاسفانه در داخل كشور ما هيچ واكنشى از سوى رسانه ها نديدم و ۱ يا ۲ تا از رسانه ها قبل از تحصن خبرهايى را به طور مبهم منتشر كرده بودند، از جمله خبرگزارى «ايلنا». اما بعد از تحصن و با وجود اينكه حجم دستگيرى ها بالا بوده است، متاسفانه هيچ خبرى در اين زمينه منعكس نشد، با اينكه من اطلاع دارم تمام اين رسانه در زمان بسيار كوتاهى در جريان موضوع قرار مى گيرند، اما متاسفانه در اين رابطه واكنشى نشان ندادند.

دويچه وله: حتا مسئله ى دستگيرشدن تجمع كنندگان در برابر دفتر سازمان ملل در سايت هاى اينترنتى اصلاح طلبان هم هيچ انعكاسى نداشته است؟

حسن زارع زاده: تا جايى كه من به خاطر مى آورم، هنوز چيزى در اين زمينه مشاهده نشده است.

دويچه وله: آيا خانواده هاى تجمع كنندگان ديروز، دست به اقدامى براى آزادى خويشاوندان خود زده اند؟

حسن زارع زاده: ظاهرا تنها اقدامى كه انجام داده اند، تماس با سازمان ملل و نهادهاى حقوق بشرى بوده است كه خواهان پيگيرى اين مسئله شده اند و به غير از اين هم كارى از دستشان برنمى آيد و كارى هم نمى توانند انجام بدهند. بايد منتظر بمانند.

دويچه وله: آيا «كانون مدافعان حقوق بشر»، كه رياست آن به عهده ى خانم شيرين عبادى ست، موضعى در ارتباط با دستگيرشدن تجمع كنندگان گرفته اند يا نه؟

حسن زارع زاده: از طرف «كانون مدافعان حقوق بشر» و يا «انجمن دفاع از زندانيان» در داخل كشور واكنشى مشاهده نشده است و اميدوارم كه اين دوستان در كانون و انجمن و ساير تشكل ها و سازمانهاى سياسى و همينطور مدافعان حقوق بشر در ارتباط با اين مسئله واكنش نشان داده و موضع گيرى كنند و طبيعتا واكنش آنها تاثير بسيارى خواهد داشت.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved