دوشنبه 26 مرداد 1383

ملاحظاتِ يک زنداني آزاد شده


24/5/1383
ملاحظاتِ يک زنداني آزاد شده


به گزارش روزنامه "شرق" در شماره مورخ 17 مرداد ماه 1383، آقاي عمادالدين باقي در يک سمينار غير دولتي که خود او آنرا براي بررسي راههاي تضمين حقوق زندانيان تشکيل داده، اعلام کرده است که در ايران مترقي ترين قوانين وجود دارد. و اضافه کرده: "در سفر اخير گزارشگران حقوق بشر به کشور، يکي از اعضاء سوئدي هيئت با مطالعه ي آيين نامه سازمان زندانها گفته بودکه ما در سوئد چنين قانون مترقي اي نداريم."
باقي از اين مورد و مستندات ديگري که درباره تفاوت قوانين جزايي ايران و آمريکا ذکر کرده، نتيجه گرفته است که : "مشکل ما قانون نيست، بلکه مشکل اصلي در اجرايي شدن قوانين است."
ظريفي ميگفت، با توجه به تقارن تاريخ احضاريه اي که از يکي از شعب دادگاه عمومي براي آقاي باقي ارسال شده و زمان برگزاري اين سمينار پر ازدحام، ظاهراً بايد بين اين کشف آقاي باقي در آيين نامه سازمان زندانها و احضاريه مزبور رابطه اي وجود داشته باشد.
زنداني ديگري اضافه ميکرد، بعد از مدتها که از دليل و هدف اصلي تشکيل اينگونه انجمن هاي "غير دولتي" سر در نمي آورديم، بالاخره علت وجودي اينگونه انجمن ها هم که اين روزها مثل "قارچ بعد از باران" از زمين ميرويند، روشن شد.
ظاهراً قرار است گزارشگران اعزامي حقوق بشر به ايران، بجاي قربانيان نقض حقوق بشر که رنگ آنها را هم در سفرهاي خود به ايران نمي بينند، از اين پس با اين نوع انجمن هاي "غير دولتي" ملاقات کنند و مزاياي قوانين جاري در ايران را به آنها يادآور شوند.
يک زنداني آزاد شده
نشر از خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايران


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved