پنجشنبه 29 مرداد 1383

مهندس طبرزدي: عليرغم احترامي که براي باقي و آقاجري قائلم، اعتصاب غذاي خود را تا مرگ يا آزادي ادامه خواهم داد!


23/5/1383
مهندس طبرزدي: عليرغم احترامي که براي باقي و آقاجري قائلم، اعتصاب غذاي خود را تا مرگ يا آزادي ادامه خواهم داد!

مهندس حشمت الله طبرزدي، دبير کل جبهه دمکراتيک ايران، طي تماس تلفني با خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايران اعلام داشت که :

"حکومت مطلقه اسلامي داراي هيچ مشروعيت و حمايت مردمي نبوده و بخصوص در سال اخير به حکومت نظامي و سرکوب گسترده آزاديخواهان و آزادانديشان روي آورده است. اين اقدامات نشاندهنده آن است که که اين حکومت ميخواهد خود را با زورگويي متکي بر سرنيزه بر مردم ايران تحميل کند و اين شرايط براي من غيرقابل تحمل است.

عليرغم احترامي که براي آقايان عمادالدين باقي و هاشم آقاجري و همچنين دکتر باقرزاده قائلم، بر تصميم خود استوار مانده و تا آزادي بدون قيد و شرط خود و ديگر زندانيان سياسي به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد. و يا مجبور به عقب نشيني شان خواهم کرد و يا با مرگ به آزادي ابدي خواهم رسيد.

مهندس طبرزدي در شرايط نامناسبي بسر برده و خود معتقد بود که در چند روز آينده امکان دارد که به علت ناتواني جسمي نتواند خود را به تلفن زندان رسانده و بدين سبب ارتباطش با خارج از زندان قطع شود.

لازم به تذکر است که خانواده هاي زندانيان سياسي، فعالان حقوق بشري و جمعي از دانشجويان دمکرات تصميم گرفته اند که در پايان روزبيستم اعتصاب غذاي مهندس طبرزدي که مصادف با 27 مرداد ميباشد در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع و تحصن کنند.

خبرگزاري جبهه دمکراتيک ايراناين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved