پنجشنبه 29 مرداد 1383

طنزي از ابراهيم نبوي


طنزي از ابراهيم نبوي(از سايت نبوي)

شنبه 13 تیر 1383
من دفاع نمی کنم
آرمين قوچانى، وكيل و نوه ى عمادالدين باقى، براى چهل و چهارمين سال متوالى در جلسه ى دادگاه عمادالدين باقى شركت كرد. عمادالدين باقى كه در حال حاضر در شهر قاهره رياست افتخارى مركز همبستگى جهانى مسلمانان خوش تيپ را بر عهده دارد، حاضر نشد در اين دادگاه شركت كند. قاضى شعبه ى ۱۰۸۶ مربوط به رسيدگى به پرونده هاى هميشه باز اعلام كرد،”طبق ماده ى قانونى شماره ى ۱۷۲ بى. اف هر متهمى بايد از خودش دفاع كند و ما تا وقتى كه آقاى باقى از خودش دفاع نكند، نمى توانيم پرونده را ببنديم”. آرمين قوچانى گفت: “پدربزرگم دوست نداره دفاع كنه، ولش كنين”.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved