یکشنبه 25 مرداد 1383

نسبت دموكراسي و حقوق بشر

متن كامل سخنراني را در سايت ملاحظه كنيد


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved