شنبه 17 مرداد 1383

حضور در دادگاه همزمان با روز خبرنگار در جمهوري اسلامي


گفتگو با راديو فردا شنبه 17/مرداد 1383

عمادالدين باقي، روزنامه نگار پيگير قتلهاي سياسي زنجيره اي پاييز 1377، امروز در پي احضار قاضي شعبه 1083 تهران در دادگاه حضور يافت. باقي که دو سال پيش پس از گذراندن دوران حبسي سه ساله در ارتباط با نوشته هاي خود درباره قتلهاي يادشده از زندان آزاد شد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بزرگواراني که احضاريه مي دهند و اين دادگاه را برگزار مي کنند، ظاهرا خيلي توجهي به تقارن زماني اين قضيه با روز خبرنگار ندارند. وي مي گويد که امروز کسي را به دادگاه راه ندادند، به دليل اينکه رئيس دادگاه معتقد بود اين جلسه تفهيم اتهام و بازپرسي است. وي مي افزايد شکايت از سوي وزارت اطلاعات طرح شده بود، درباره کتاب « تراژدي دموکراسي در ايران ». آقاي باقي مي گويد : قبلا در مورد محتويات اين کتاب دو بار حکم صادر شده است، و ما به دادگاه انقلاب اعتراض داشتيم که نمي شود در مورد يک عمل دو بار حکم صادر کرد.


مريم منظوري (راديو فردا) : عمادالدين باقي، روزنامه نگار پيگير قتلهاي سياسي زنجيره اي پاييز 1377 امروز در پي احضار قاضي شعبه 1083 تهران در دادگاه حضور يافت. باقي که دو سال پيش پس از گذراندن دوران حبسي ساله در ارتباط با نوشته هاي خود درباره قتلهاي يادشده از زندان آزاد شد، در گفتگو با اميرمصدق کاتوزيان از آنچه امروز مقارن با روز خبرنگار در دادگاه گذشت مي گويد. عمادالدين باقي (روزنامه نگار، تهران) : بله، به ميمنت و مبارکي روز خبرنگار احضار شدم. به هر حال بزرگواراني که احضاريه مي دهند و اين دادگاه را برگزار مي کنند، ظاهرا خيلي توجهي به تقارن زماني اين قضيه ندارند که در روز خبرنگار چنين اتفاقاتي بي افتد.

امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا) : خبرنگاران حضور داشتند؟ جلسه علني بود؟

عمادالدين باقي : چرا امروز آمده بودند خبرنگاران، ولي کسي را به دادگاه راه ندادند، به دليل اينکه رئيس دادگاه معتقد بود اين جلسه تفهيم اتهام و بازپرسي است و نيازي نيست.

ا . م . ک : در کدام شعبه؟

عمادالدين باقي : در شعبه 1083 به رياست آقاي اسلامي که اخيرا هم پرونده آقاي آغاجري را قضاوت کرد و وکيل من هم جناب آقاي صالح نيکبخت بودند که در جلسه حضور داشتند.

ا . م . ک : اتهاماتي که تفهيم کردند چه بوده؟

عمادالدين باقي : ما که از قبل اطلاع نداشتيم اتهامات چيست، اما در اين جلسه متوجه شديم که شکايتي از وزارت اطلاعات در مورد کتاب تراژدي دموکراسي در ايران است. گفتم که قبلا در مورد محتويات اين کتاب دو بار حکم صادر شده، يک بار توسط دادگاه عمومي و آقاي مرتضوي حکم صادر شده و دوران محکوميت هم سپري شد. يک بار ديگر هم سال گذشته محتويات همين کتاب که مجموعه مقالاتي است در مورد قتل زنجيره اي توسط دادگاه انقلاب درباره اش حکم صادر شده و حتي ما به دادگاه انقلاب اعتراض داشتيم که نمي شود در مورد يک عمل دو بار حکم صادر کرد.

ا . م . ک : کتاب تراژدي دموکراسي در ايران يک بار چاپ شد و بعدا هم موقوف شد. چه مورد تازه اي در آن يافت شده بود.

عمادالدين باقي : هيچ مورد تازه اي مطرح نشد فقط همين که گفتند شکايت وزارت اطلاعات، احتمالا شکايت براي گذشته است که اخيرا مي خواستند تفهيم اتهام کنند. با توضيحي که من دادم و گفتم دو بار تا به حال در موردش حکم صادر شده، حکم اول را رئيس دادگاه در اختيار داشت، حکم دوم را نديده بودند و از من خواستند که نسخه اي از آن را در اختيارشان قرار دهم تا مطالعه کنند ببينند آيا حکم دادگاه انقلاب هم راجع به محتويات همين کتاب است يا نه. گفتند حکم دوم را براي ما بفرستيد تا بعد از مطالعه تصميم گيري کنيم. قاعدتا هم وقتي که مطلبي دو بار در موردش حکم صادر شده، به لحاظ حقوقي نمي شود مجددا در داگاه رسيدگي کرد و حکم تازه اي صادر کرد. اين است که من پيش بيني مي کنم اين پرونده مختومه بشود و منع تعقيب برايش صادر شود.

ا . م . ک : کي قرار است دومرتبه برويد دادگاه؟

عمادالدين باقي : قرار است بعد از اين که يک نسخه حکم دادگاه انقلاب را برايشان ببريم و مطالعه کردند، وقت جديد را براي ما اعلام کنند.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved