یکشنبه 5 مهر 1383

دموكراسي خواهي مفهومي روشنفكرانه و نخبه گرايانه است ،حقوق بشر خواهي مفهومي عامه فهم

پانا ـ تهران 5/7/ 1382

عماداالدين باقي معتقد است كه جنبش دموكراسي خواهي به دليل معطوف بودن به ساخت قدرت و متكي بودن بر پايه خصلت هاي روشنفكري كارايي كافي ندارد و بايد سطح مطالبات جنبش اصلاح طلبي را ارتقاء بخشيد و به سوي جنبش حقوق بشر خواهي گسيل داشت.

پانا ـ تهران 5/7/ 1382

عماداالدين باقي معتقد است كه جنبش دموكراسي خواهي به دليل معطوف بودن به ساخت قدرت و متكي بودن بر پايه خصلت هاي روشنفكري كارايي كافي ندارد و بايد سطح مطالبات جنبش اصلاح طلبي را ارتقاء بخشيد و به سوي جنبش حقوق بشر خواهي گسيل داشت.
باقي در گفتگو با خبرگزاري كانون دانش آموزي (پانا) گفت: موانع موجود بر سر راه جنبش دموكراسي خواهي و جنبش حقوق بشر خواهي يكسان است و چون مطالبات جنبش دموكراسي خواهي فقط خواسته‌هاي بخشي از طبقه شهرنشين را در خود جاي مي‌دهد و نمي‌تواند با بدنه اجتماع ارتباط عميقي داشته باشد، بايد به دنبال جنبش حقوق بشر خواهي بود.
اين محقق و پژوهشگر اجتماعي در ادامه به نكات موثر اين جنبش پرداخت و ابراز داشت: مفاهيم دموكراسي خواهي به دليل خصلت روشنفكري براي عموم مردم قابل فهم نمي باشد و نمي تواند ارتباط عميق با بدنه جامعه برقرار كند.
باقي حقوق بشر را داراي دامنه وسيع دانست و افزود: طرح مطالبات بر مبناي حقوق بشر دامنه وسيع و گسترده اي را در جامعه ايجاد مي كند و همدلي مردم را به دنبال خواهد داشت. اين روزنامه نگار افزود: از طرف ديگر مفهوم حقوق بشر براي عموم مردم قابل فهم است و لذا در برابر موانع موجود بر سر راه اصلاح طلبان كه خواستار حقوق بشر مي باشند، مردم همراهي و حمايت خويش را از آنان دريغ نخواهند نمود.
وي معتقد است كه جنبش هاي اجتماعي براي پيشبرد مطالبات خويش بايد با عموم مردم ارتباط عميقي برقرار كند.
باقي اعلام كرد در نظر سنجي‌اي كه درباره مطالبات مردم انجام گرفته اولويت اول مردم، حقوق بشر است و اولويت دوم و سوم به ترتيب آزادي بيان و معيشت است و مذاكره با آمريكا در اولويت هفتم مطالبات مردم قرار دارد.
وي با بيان اينكه جنبش حقوق بشر خواهي باعث جلوگيري از ايجاد شكاف در بدنه جنبش اصلاح طلبي ايران مي شود، ادامه داد: مخالفان اصلاحات با قرار گرفتن در سنگر عدالت اجتماعي منافع خود را دنبال مي‌كنند و به مخالفت با دموكراسي مي‌پردازند. لذا اگر جنبش اصلاح طلبي را بر محور حقوق بشر حركت دهيم مشكلات معيشتي از جمله حق مسكن، حق شغل و آموزش را در بر‌مي گيرد و ارتباط جنبش اصلاح طلبي با عموم مردم قوي و گسترده مي‌گردد و مخالفان اين جريان نمي‌توانند خود را مدافع محرومين و مستضعفين بدانند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved