شنبه 28 شهریور 1383

درباره زندانيان سياسي- عقيدتي


بي بي سي: مسئله اي كه سبب برخي از اختلاف نظرات شده است روزه سياسي اخير تعدادي از اعضاي جبهه مشاركت در حمايت از عباس عبدي و برخي ديگر از زندانيان سياسي نزديك به اين جبهه بوده است. تعدادي از اصلاح طلبان و دگرانديشان از اين گله دارند كه از زندانياني چون حشمت ا... طبرزدي، اميرعباس
فخر آور، حجت بختياري و كورش صحتي ياد نمي شود يا اينكه پرسش نمي شود شرايط نگهداري وي در سلول انفرادي چگونه بود كه وي پس از آزادي دست به خودكشي زد.
عمادالدين باقي محقق و نويسنده در تهران توضيح مي دهد:

من خودم تابحال در سه مصاحبه با راديوهاي خارجي و چند مصاحبه و سخنراني داخلي از بسياري زندانيان گمنام و يا غير مذهبي ياد كرده ام و اين انتقاد را مطرح كرده ام كه چرا اصلاح طلبان به همه به يك چشم نگاه نمي كنند. اين انتقادي بوده كه من همواره مطرح كرده ام اما دلايل آن دلايل مختلفي است. نمي شود يكسره قضاوت بدبينانه كرد. يا به دلايل
مرزبندي هاي ايدئولوژيك و سياسي است يا به دلايل رفاقتي است يا به دليل اينكه از نام آنها اطلاع ندارند و به هر حال همه اينها هم تعمّدي نبوده بعضي ها ممكن است چون اطلاع نداشته يا حضور ذهن نداشته اند يادي از زندانيان نكرده اند. در تهران 39 زنداني سياسي، عقيدتي وجود دارند. در ميان فعالان سياسي كشور همواره تصور وجود 20-10 زنداني بوده و اين رقم را وقتي اعلام كردم براي آنها تعجب آور بود و از طرفي در ميان برخي از مردم هم درست بر عكس، تصور صدها زنداني وجود دارد و گمان مي كنند كه آمار داده شده واقعي نيست. چون در موضع مخالفت با حكومت افراد دوست دارند هر چه بيشتر اغراق كنند اين اشتباهي بود كه زمان شاه هم مي كرديم. آنچه مهم است كميت زندانيان نيست آنچه مهم است اينكه حتي وجود يك زنداني سياسي و عقيدتي يعني كسي كه به دليل عقيده و انديشه اش زنداني باشد شاخص غير دموكراتيك بودن است.

* منظور گوينده راديو بي بي سي، مقاله اي به قلم آقاي كيانوش سنجري با عنوان « روزه سياسي براي زندانيان خودي» در سايت گويا است. اين مقاله در بخش نقد و نظر آمده است.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved