جمعه 17 مهر 1383

اعتراض سازمان عفو بين الملل به اقدام مقام های جمهوری اسلامی در جلوگيري از سفر رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران به خارج از کشور

راديو فردا 16/7/1383
اعتراض سازمان عفو بين الملل به اقدام مقام های جمهوری اسلامی در جلوگيري از سفر رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران به خارج از کشور
جلوگيري از سفر عمادالدين باقي رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران به خارج از کشور موجب اعتراض سازمان عفو بين الملل شده است. اين نهاد بين المللي مدافع حقوق بشر با انتشار بيانيه اي از مقامات بلندپايه ايران خواسته است به شکايت عمادالدين باقي در اين باره رسيدگي کنند و ترتيبي دهند که با بازگردانده شدن گذرنامه توقيف شده او امکان سفر او به خارج مهيا شود. دروري دايک، نماينده عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران درلندن در مصاحبه با رادیو فردا توقيف گذرنامه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان را به عنوان بخشي از يک گرايش رو به رشد ايذاء و آزاررساني به مدافعان مستقل حقوق بشر می داند.

امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا) عمادالدين باقي که به منظور ايراد سخنراني و شرکت در چند همايش در اروپا، کانادا و آمريکا عازم خارج از کشور بود، سه روز پيش در آستانه سفر به واشنگتن در فرودگاه مهرآباد تهران مطلع شد دادگاه ويژه روحانيت او را ممنوع الخروج کرده است. به گفته عمادالدين باقي هنگام توقيف گذرنامه او در فرودگاه مدرکي به او ارائه نشد و هيچگاه حتي به دادگاه ويژه روحانيت هم احضار نشده است، چه برسد به اينکه اين دادگاه او را از صدور چنين حکمي مطلع کرده باشد. نماينده عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران توقيف گذرنامه عمادالدين باقي را بخشي از گرايش تازه قوه قضاييه ايران به محدود کردن فعاليتهاي مدافعان مستقل حقوق بشر در ايران ارزيابي مي کند.
دروري دايک (نماينده عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران درلندن) : به توقيف گذرنامه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان عمادالدين باقي در روز چهار اکتبر در آستانه سفر او به خارج براي شرکت در نشستها و کنفرانسهاي حقوق بشري جدا بايد به ديده پسرفتي ديگر در روند اجراي معيارهاي بين المللي حقوق بشر نگريست و به عنوان بخشي از يک گرايش رو به رشد ايذاء و آزاررساني به مدافعان مستقل حقوق بشر.

ا . م . ک : از دروري دايک، نماينده عفو بين الملل در امر حقوق بشر ايران مي پرسم شما در گذشته به ايران سفر کرده ايد و به عنوان نمونه در مردادماه همزمان با سفر هيات اعزامي اتحاديه اروپا به ايران در تهران مقامهاي قضايي ايران را درباره آنچه از نظر سازمان عفو بين الملل موارد نقض حقوق بشر در ايران تلقي مي شود، مخاطب قرار داديد. اکنون عفو بين الملل چه اقدامي خواهد کرد؟

دروري دايک: عفو بين الملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نگران است و در ارتباط با گام ديگر در سمت و سوي تحرک عليه مدافعان حقوق بشر ما با نماينده ويژه سازمان ملل در خصوص امور مربوط به مدافعان حقوق بشر که هناجياني نام دارد تماس خواهيم گرفت تا هياتي را به ايران اعزام کند و پيش از راي گيري آينده مجمع عمومي سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران که پيش بيني مي شود در ماه اکتبر يا نوامبر تشکيل جلسه دهد، توجه کشورهاي عضو مجمع را به وضعيت خطير حقوق بشر در ايران جلب مي کنيم.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved