دوشنبه 2 آذر 1383

کتاب باقی و سئوال آفرينی بسيار


سايت دريچه وابسته به زاستگرايان تاريخ : 2004-11-21 /دوشنبه 2 آذر 1383

كتاب »روحانيت و قدرت« نوشته عمادالدين باقى توسط نشر سرايى(با مدير مسئولى همسر باقى) منتشر شد. در اين كتاب، نويسنده به‏نقش روحانيت در جنبش مشروطيت اشاره كرده و تلويحاً آنان را مقصرشكست جنبش مشروطيت معرفى نموده است. فصل سوم اين كتاب نيزبه نقش روحانيت پس از پيروزى انقلاب مى‏پردازد. در اين فصل، برخى‏مقالات نويسنده كه قبلاً در روزنامه‏هاى زنجيره‏اى منتشر شده، درج‏گرديده است. بعضى از اين مقالات، موارد اتهامى نويسنده در دادگاه‏مى‏باشند. عمادالدين باقى دراين فصل، به‏طور كامل به دفاع از منتظرى‏پرداخته و در برخى مقالات، نظام و رهبرى را زير سؤال برده است .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved