جمعه 4 دی 1383

دين با دموكراسي در تضاد نيست

عمادالدين باقي: دشمنان اصلي دموكراسي، دين را در تضاد با آن معرفي مي‌كنند

سايت ايران امروز 21دسامبر2004
«عمادالدين باقي» فعال حقوق بشر معتقد است: دشمنان اصلي دموكراسي در ايران به دنبال آن هستند تا دين را در تضاد با دموكراسي معرفي كنند.
دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسي در ديدار اعضاي فراكسيون دموكراسي خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با وي تصريح كرد: جامعه ايران يك جامعه ديندار است كه دين با همه وجوه زندگي مردم در ارتباط است و براي پيشبرد دموكراسي بايد به اين نكته جامعه‌شناختي توجه كرد.
وي در عين حال حقوق بشر را اولويت اصلي جامعه دانست و گفت: دموكراسي‌خواهي يك امر نخبه‌گرايانه است كه مباحث مربوط به آن در ميان فعالان سياسي، اجتماعي و دانشگاهي مطرح است اما حقوق بشر خواهي در صورتي كه درست مطرح شود مي‌تواند يك گفتمان غالب و فراگير باشد.
وي ادامه داد: دموكراسي‌خواهي نيز جزيي از اركان حقوق بشر است به طوري كه پرداختن به موضوع حقوق بشر راه تحقق دموكراسي در ايران را هموارتر مي‌كند.
اين روزنامه‌نگار جامعه ايران را جامعه‌اي در حال گذار دانست كه مهمترين شاخصه آن وضعيت آنوميك جامعه در حال گذار است.
باقي با اشاره به جايگاه تشكل‌هاي دانشجويي در وضعيت كنوني جامعه ايران اظهار داشت: مشكلات و چالشهاي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان امروز محصول همين دوران گذار است و در نتيجه براي بقا در جامعه با چالش‌هاي مختلفي روبه‌رو است.
به گفته وي انجمن‌هاي اسلامي از يك‌سو با هويت تاريخي خود مواجه هستند كه نمي‌توانند از آن جدا شوند و از سوي ديگر با مطالبات امروز دانشجويان مواجه هستند كه بايد به آن پاسخ دهند.
وي لزوم تبيين جايگاه انجمن‌هاي اسلامي را يادآور شد و گفت: هر تشكلي به شكل «صنفي»، «سياسي»، «ايدئولوژيك»، «سياسي – ايدئولوژيك»، «پارلماني» و «چتري» مي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
وي توضيح داد: در وضعيت چتري تمام نيروهايي كه هدف واحدي را دنبال مي‌كنند صرف‌نظر از گرايش‌هاي ايدئولوژيك و سياسي خود براي رسيدن به يك هدف مشترك در يك تشكل متمركز مي‌شوند.
اين روزنامه‌نگار به مطالبات مطرح شده پس از دوم خرداد اشاره كرد و گفت: در سال‌هاي پس از دوم خرداد حجم زيادي از مطالبات مطرح شد اما دستاورد كمي را در پي داشت.
باقي افزود: به منظور بازگرداندن شور و نشاط سياسي گذشته به دانشگاه بايد مطالباتي كه قابليت بيشتري براي تحقق داشته باشد مطرح شود.
وي ابراز عقيده كرد كه مباحث مربوط به حقوق بشر نمونه مناسبي از مطالباتي است كه در وضعيت فعلي قابليت بيشتري براي تحقق دارد.
در اين ديدار همچنين گزارشي از روند فعاليت‌هاي فراكسيون دموكراسي‌خواه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران ارائه شد.
«مجتبي بيات» سخنگوي اين فراكسيون گفت: با توجه به آن‌كه در شرايط كنوني امكان فعاليت از ديگر تشكل‌هاي دانشجويي سلب شده است، انجمن‌هاي اسلامي بايد چتر خود را روي تمام نيروهايي كه قائل به آزادي، دموكراسي و حقوق بشر هستند بگستراند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved