پنجشنبه 8 بهمن 1383

تشكيل گروه علمي ـ تخصصي جامعه شناسي دين


خبرنامه انجمن جامعه‌شناسي ايران، آذرماه 1383، شماره 14

دومين جلسه گروه علمي ـ تخصصي جامعه شناسي دين در روز چهارشنبه دوم ديماه با شركت خانم دكتر سارا شريعتي و آقايان دكتر شجاعي زند، دكتر كچوئيان، دكتر سراج‌زاده، دكتر ميرسندسي، دكتر ثقفي، دكتر محدثي، عمادالدين باقي و با حضور آقايان دكتر معيدفر و دكتر قانعي راد تشكيل شد. در اين جلسه از طريق راي گيري آقاي دكتر عليرضا شجاعي زند به عنوان مدير گروه و آقاي دكتر حسن محدثي به عنوان دبير گروه انتخاب شدند.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved