دوشنبه 17 اسفند 1383

چاپ سوم بررسى انقلاب ايران رسيد

روزنامه شرق دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۳ - ۲۵ محرم ۱۴۲۶ - ۷ مارس ۲۰۰۵ ص اخر

كتاب «بررسى انقلاب ايران» به قلم عمادالدين باقى به چاپ سوم رسيد.اين كتاب در مدت كوتاهى كه با ويرايش جديد و درآمدى پيرامون تاريخ معاصر به بازار آمده بود، به چاپ سوم رسيد. «بررسى انقلاب ايران» گزارشى تحليلى از سير حوادث انقلاب ايران است تا تصويرى از اين رويداد را ترسيم كند اما به نوشه باقى بررسى همه جانبه انقلاب شاخه ها و فروع ديگرى هم دارند و با آنها مى توان تابلوى جامع ترى را نمايش داد.پژوهش «بررسى انقلاب ايران» با پيروزى انقلاب به پايان مى رسد. سال گذشته كتابى ديگر به قلم عمادالدين باقى منتشر شد با نام «تولد يك انقلاب» كه همين مقطعى را كه در «بررسى انقلاب ايران» به آن نگاه تاريخى شده، از زاويه جامعه شناختى بررسى كرده است.«بررسى انقلاب ايران» در دو بخش به نام «از تنباكو تا پيش از انقلاب اسلامى» و «جنبش انقلابى ايران» آمده كه هر كدام در فصل هاى مختلف جنبه هاى تاريخى اين مقاطع را بررسى كرده اند.«بررسى انقلاب ايران» در تيراژ ۲۲۰۰ و با قيمت ۳۵۰۰ تومان به بازار آمده است. چاپ سوم اين كتاب توسط نشر سرايى به چاپ رسيده است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved