یکشنبه 23 اسفند 1383

نامه وزارت ارشاد درباره توقف انتشار جامعه نو

روزنامه شرق يكشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۸۳ - ۲ صفر ۱۴۲۶ - ۱۳ مارس ۲۰۰۵ص اخر

پيرو نامه اى كه فاطمه كمالى احمدسرايى مديرمسئول جامعه نو به وزير ارشاد نگاشته است، معاونت مطبوعاتى نامه اى نيز به ايشان نوشته است كه در ادامه مى آيد:
سركار خانم فاطمه كمالى احمدسرايى
صاحب امتياز محترم نشريه جامعه نو
با سلام
احتراماً بنا بر مفاد نامه شماره ۱۸۷۱۳/۱۲۴ به تاريخ ۲۶/۱۲/۸۱ كه طى آن موضوع اخطار نامه شماره ۱۰۲۴۲/۱۲۴ به تاريخ ۷/۸/۸۱ مسكوت شده و تاكيد شده بود كه چنانچه نشريه كمتر از حداقل قابل قبول (نصب ظرفيت اسمى) منتشر نمايد موضوع بدون اعلام قبلى در جلسه هيات نظارت بر مطبوعات مطرح و مجوز نشريه لغو خواهد شد و به رغم تقاضاى توقف انتشار نشريه تا پايان شهريور ۸۳ (از سوى جنابعالى) و اتمام مهلت مورد نظر از آنجا كه نشريه پس از تاريخ فوق الذكر نيز قادر به انتشار منظم نشده است، مراتب در جلسه ۱۲/۱۲/۸۳ هيات نظارت بر مطبوعات مطرح و متاسفانه مجوز نشريه لغو شد.متذكر مى شود انتشار بيش از نصف ظرفيت اسمى براى نشريات ملاك منظم بودن تلقى مى شود. لذا حتى با فرض انتشار ۳ شماره در نيمه دوم سال جارى باز هم انتشار نشريه نامنظم تلقى مى شود.لذا مقتضى است ظرف مدت ۱۰ روز پروانه انتشار، كارت مديرمسئولى (و در صورت دريافت كارت هاى خبرنگارى) را به اداره كل مطبوعات داخلى مسترد فرماييد.
سعيد تقى پور
مديركل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى

خبرهاي مرتبط
مجله جامعه
نو لغو امتياز شد

گفتگوي راديو المان درباره توقيف مجله ”جامعه نو“
پاسخ امور مطبوعاتى ارشاد به مديرمسئول جامعه نو


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved