چهارشنبه 24 فروردین 1384

كنفرانس درباره بهداشت زندان

شرق سه شنبه ۲۳ فروردين ۱۳۸۴ - - ۱۲ آوريل ۲۰۰۵ صفحه اول وروزنامه هاي ديگر

شرق: سومين نشست از سلسله نشست هاى انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره شرايط زيست زندانيان با موضوع بهداشت و درمان در روز پنجشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۴ ساعت ۳۰/۹ الى ۱۲ برگزار مى شود. در اين نشست علاوه بر بحث درباره حقوق زندانى در زمينه بهداشت و درمان و استماع خاطره و سخنى از برخى زندانيان در اين مورد، گزارشى ارائه خواهد شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved