پنجشنبه 22 اردیبهشت 1384

اعلاميه گزارشگران بدون مرز درباره اجراي حكم زندان باقي

خطر بازداشت عمادالدين باقي را تهديد مي کند

گزارشگران بدون مرز نگراني عميق خود را از احضار عمادالدين باقي اعلام مي کند. اين روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر در ايران احضاريه ای دريافت کرده است که بايد پنجشنبه خود را به شعبه ی ٥ دادگاه انقلاب معرفي کند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند که " ما از اين احضار که مي تواند منجر به زنداني شدن عمادالدين باقي شود عميقا نگران و اين اقدام را غير قابل پذيرش مي دانيم. ما از اتحاديه اروپا که با ايران مشغول به گفتگو است مي خواهيم که به شکل جدی و با توجه کامل وضعيت اين مدافع جدی آزادی بيان در ايران را مد نظر قرار دهند."

در عين حال يادآوری مي کنيم که هفته گذشته آيت اله شاهرودی رئيس قوه ی قضاييه عملکرد دستگاه تحت نظر خود و ماموران انتظامي را برای عدم رعايت قانون شديدا مورد انتقاد قرار دارد. دو روز بعد آيت اله شاهرودی بخشنامه ای در اين باره صادر کرد که در آن بر مواردی چون " قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين‌كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد." و يا " طرح سوالات خارج از موضوع اتهام و يا مربوط به مسايل اخلاقي و خانوادگي و سوابق متهم و بيان مطالبي در راستاي مرعوب نمودن و منكوب شدن شخصيت وي جدا خودداري شود و از هرگونه عامل فشار فيزيكي و رواني اجتناب گردد. بديهي است اقرار و شهادت ناشي از شرايط مذكور نافذ نمي‌باشد و كرامت انساني ايجاب مي‌كند در جريان تحقيقات از به‌كارگيري الفاظ و كلمات توهين‌آميز و تحقيركننده جلوگيري شود." تاکيد شده است.

عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩تا بهمن ١٣٨١ را برای انتشار مقاله ای در روزنامه ی توقيف شده ی نشاط در مهر ماه ١٣٧٨ که درآن، با نگاهي نو از اسلام، به نفی مجازات اعدام پرداخته بود و انتشار مقالاتي در افشای قتل های سياسي در ايران و به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بوده است. وی پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. اين روزنامه نگار برای فعاليت های حقوق بشری، بطور مداوم تحت فشار مقامات قضايي و امنيتي ايران قرار دارد. و تا اين تاريخ ٩ بار به دادگاه احضار شده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس محکوم کرد. روزنامه جمهوريت که سردبيری آن بر عهده ی وی بود در روز شنبه ٢٧ تير ماه به دستور سعيد مرتضوی به اجبار از انتشار بازماند. چند روز پيش از آغاز سال نو نيز در ۱٧ اسفند ماه نيز وزارت ارشاد اسلامي دستور لغو امتياز نشريه جامعه نو را در ظاهر بعلت " انتشار نا منظم" صادر کرد. سوی ديگر اين تصميم سياسي اعمال فشار بر عمادالدين باقي روزنامه نگار مستقل و همسر خانم فاطمه ی کمالي سرا بود. با احضار وی در روز پنجشنبه خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند.

عمادالدين باقي در هفته گذشته با بيش از دويست نفر از روزنامه نگاران و روشنفکران ايراني بيانيه ای را امضا کرد که در آن يکي از پيش شرط های اصلي انتخابات آزاد در ايران، آزادی همه ی زندانيان سياسي و به ويژه روزنامه نگاران در بند اعلام شده بود.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :
با دوازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved