چهارشنبه 1 تیر 1384

نشريات محلي به اقوام و جوامع كوچكتر هويت مي‌بخشند

گفتگوبا هفته‌نامه « نقد حال » شماره اول تاريخ 7 ارديبهشت 1384 با در خصوص ‏اهميت، نقش و رسالت مطبوعات محلي ‏

نقد حال: در يك جمع‌بندي كلي رسالت مطبوعات در خصوص نيازهاي مردم چيست؟ و نشريه ما چگونه بايد به آن ‏بپردازد؟
عمادالدين باقي: نيازهاي مردم را نبايد بر اساس علايق شخصي خويش برآورده و يا شقه شقه كنيم. انسان ‏موجودي چند بعدي است و بايد همه نيازهاي اقتصادي؛ فرهنگي و اجتماعي او را مورد توجه قرار داد، اما بر ‏حسب موقعيت‌هاي شغلي ؛ جغرافيائي و ملي ؛ اولويت اين نيازها يكسان نيست اصل بنياديني كه براي پرداختن ‏به انواع نيازهاي زيستي وجود دارد اصالت حقوق طبيعي و ذاتي آنهاست. اينكه مردم بفهمند؛ انتخاب آزاد؛ ‏آزادي بيان و شغل و اوقات فراغت امتيازي كه از سوي ساختار قدرت اعطا مي‌شود نيست بلكه حقوق غير قابل ‏سلب كردن است و مشروعيت ساختار قدرت نيزبر آمده از همين حقوق است. بزرگترين دشمن ما نه استبداد و ‏نه استعمار و امپرياليسم بلكه استحمار است كه استبداد و استعمار نيز همواره از آن ارتزاق كرده اند. بنا براين ‏آگاهي و جسارت بخشيدن براي كسب حقوق مادي و معنوي مردم بايسته است كه سرلوحه هر فعاليت ‏مطبوعاتي قرار گيرد.‏
نقد حال: به نظر شما نقد حال چگونه مي تواند نشريه‌اي ماندگار بماند؟
عمادالدين باقي: بايد به اين اصل پايبند باشيم كه همواره چنان منطقي سخن بگوييم كه از سخن خويش در ‏هر شرايط و موقعيتي بتوانيم دفاع كنيم، چه در زندان چه بيرون زندان. چارچوب‌هاي حقوقي را مراعات كنيم. ‏زبان جق گويي را ادبيات خويش سازيم و از گفتن و نشر ناحق و ناروا بپرهيزيم. خود را زبان مردم بدانيم. اگر ‏اين اصول را رعايت كرديم و به همين گناه فناي نشريه بر بقا و دوام آن غالب شد دست كم در محكمه وجدان ‏خويش سربلند هستيم. ظرفيت‌هاي واقعي را بايد بشناسيم و نه كمتر از ظرفيت جامعه و نه بيش از آن حركت ‏كنيم و بكوشيم با صبوري و آرامي ظرفيت خويش و جامعه را توسعه دهيم.‏
نقد حال: در عصر كوچك شدن جهان يك نشريه محلي با حداقل بضاعت ممكن كه ناگزير جامعه ماست چقدر ‏مي‌تواند مفيد و موثر واقع شود؟
عمادالدين باقي: در عصر جهاني شدن درست بر خلاف پيش بيني برخي متفكران اجتماعي كه خرده فرهنگ‌ها ‏را زائل شدني مي دانند و به اعتقاد آنان در اثر آميزش فرهنگ‌ها به فرهنگ واحد جهاني دست خواهيم يافت ‏من معتقدم كه به موازات آن آميزش و اين جهاني شدن؛ خرده فرهنگ‌ها نيز بقا و رشد مي‌يابند. خرده ‏فرهنگ‌ها واجد ارزش ها و اصالت‌هاي ماندگار و گرانبهائي هستند كه به وسيله نشريات محلي پاسداري ‏مي‌شوند. همچنين ديوار بلند دموكراسي و جامعه مدني را با آجرها و خشت هاي كوچك و عناصر بومي و ‏محلي مي‌توان ساخت و بر پا كرد. تحقق دموكراسي فقط از طريق تعميق و فراگيري آن ممكن و ميسر است. ‏نشريات محلي به اقوام و جوامع كوچكتر هويت مي‌بخشند؛آگاهي مي‌دهند؛ عرصه‌اي براي تمرين ژورناليسم و ‏مدنيت و گفتگو در سطح محلي و پرورش نيروها و استعدادهايي هستند كه به سطح ملي ارتقاء مي‌يابند. ‏نشريات محلي عقبه و پشتوانه و عمق استراتژيك جامعه مدني و دموكراسي را تشكيل مي دهند و از آن رو ‏اهميتي كمتر از نشريات سراسري ندارند. گرچه شمارگان آنها محدود است اما در شالوده سازي و شالوده ‏شكني و ساختن زير بناها نقش مهمي دارند.‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved