پنجشنبه 9 تیر 1384

بازديد از نمايشگاه زندانها

سايت سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور چهارشنبه ٨/٤/١٣٨٤

عمادالدين باقي در بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي زندانباني و اصلاح مجرمين:

نمايندگان سازمانهاي غير دولتي در بازديد از نمايشگاه بزرگ دستاوردهاي قوه.قضاييه در بخش زندانباني و اصلاح مجرمين در جريان فعاليتهاي مختلف زندانها قرار گرفتند.
عمادالدين باقي كه به نمايندگي از انجمن دفاع از حقوق زندانيان در اين نمايشگاه حضور يافته بود اين نمايشگاه را نشانه پويايي در بخشهاي مختلف زندان دانست و افزود: با وجود همه تلاشهايي كه صورت گرفته است بايد به اين نكته توجه كرد كه توفيق حاصل نمي شود مگر با نظارت جامعه مدني.
وي با اشاره به برنامه سوم توسعه و قوانين مربوط به قوه قضاييه گفت: سازمان زندانها مي تواند با كمك و حمايت سازمانهاي غير دولتي و NGOها اهداف خود را سريعتر پيش ببرد. وي با اشاره به وظايف NGOها در جامعه گفت: اگر چه هدف ما نيز خدمت رساني به جامعه است اما سازمانهاي دولتي نبايد از اين نهادهاي مردمي توقع تاييد داشته باشند. سازمانهاي غير دولتي نقش نظارتي دارند و بي اين كه قصد تخريب در بين باشد براي پيشرفت امور با تشخيص ضعفها راهكار ارائه مي دهند.
وي تاكيد كرد: بايد اشكالات و محاسن را در كنار هم ديد. وي در مورد اين شبهه كه انجمن دفاع از حقوق زندانيان فعاليت خود را به جمعيت كوچكي كه آن را زندانيان سياسي مي نامد محدود كرده است گفت:
اين سازمان تنها نهاد مستقل غير دولتي است كه در مورد زندان فعاليت مي كند و كاملاً براي تعامل با سازمان زندانها در تمام بخشها از جمله حرفه آموزي و اشتغال و آموزش و پژوهش و حتي بخشهايي كه ممكن است سازمان نتواند فعال باشد، آمادگي دارد.
وي شبهه حمايت صرف از زندانيان سياسي را رد كرد و گفت دليل تمركز مشخص از اين گروه اين است كه زندانيان سياسي از سوي نهادهاي دولتي حمايت نمي شوند ولي به عنوان شهروند حقوقي دارند كه وظيفه ما است از آن دفاع كنيم. اما آنها تنها بخشي از فعاليتهاي ما را به خود اختصاص مي دهند. وي در ادامه در تريبون آزاد نمايشگاه شركت كرد و در مورد آيين نامه سازمان زندانها گفت: گر چه اين آيين نامه هنوز از اسناد بين المللي حقوق بشر فاصله دارد اما بايد تلاش شود تا شرايط آيين نامه به سطح مطلوب بين المللي برسد و شرايط زندانها نيز حداقل به سطح آيين نامه ارتقا يابد.
در ادامه تريبود آزاد، منصوريان نماينده انجمن دفاع از آسيب ديدگان اجتماعي روابط انجمن متبوع خود را با كانون اصلاح و تربيت نزديك ارزيابي كرد و افزود: گر چه من نماينده يكي از گروههاي فشار و نظارت مردمي به شمار مي روم اما اقرار مي كنم طي ٨ سال گذشته كه اين انجمن فعال بوده شاهد تحولات عمده اي در سازمان زندانها و كانون اصلاح و تربيت بوده ايم اما هنوز به دليل نگاه خاص به مرتكبين كودك و نوجوان، تا رسيدن به وضع مطلوب فاصله بسيار است.
فاطمه فرهنگ خواه نيز به نمايندگي از سوي NGOهاي حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي، حمايت از كودكان و نوجوانان توان ياب، ستاد احيا در بم و انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار اميدواري كرد كه با همكاري سازمان زندانها بتوان امكانات رفاهي موجود را تقويت و به نفع جامعه زندانيان و خانواده هاي آنان استفاده نمود. وي تاكيد كرد به هر حال زنداني با وجود جرمي كه مرتكب شده يك شهروند است و بايد حقوق او محترم شمرده شود.
وي نقش سازمانهاي غير دولتي را در رابطه با سازمانهاي دولتي ٤ نقش عمده تعديل كننده، تسهيل كننده، اجرايي و فشار و نظارت دانست كه اين نقشها با پيدا كردن خلاء هاي موجود و رساندن نقطه ضعفها به گوش مسئولين به واسطه ارتباط مستقيم با گروههاي هدف بهتر صورت مي گيرد. وي نيز تمركز فعاليتهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تكذيب كرد و افزود: چون اين فعاليتها براي مطبوعات ارزش خبري بالاتري دارد و فراگير به نظر مي رسد برجسته تر انعكاس پيدا مي كند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved