شنبه 1 مرداد 1384

پاسخ به درخواست 87 تن از شخصيت‌ها مبني بر تشكيل كميته‌اي بيطرف

در پي درخواست 87 تن از شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي از انجمن دفاع از ‏حقوق زندانيان مبني بر تشكيل كميته‌اي بيطرف جهت بررسي ابهامات مطرح ‏در اخبار منتشر شده از سوي دادستاني و آقاي گنجي، انجمن دفاع از حقوق ‏زندانيان نامه كوتاهي را خطاب به آنان انتشار داد.‏


اطلاعيه
دوستان عزيز از حسن ظن شما كه انجمن را به عنوان مرجعي ‏بيطرف شناخته‌ايد سپاسگزاريم، همانطور كه استحضار داريد ‏كار انجمن دفاع از حقوق زندانيان پيگيري و استيفاي حقوق ‏قانوني و اساسي زندانيان اعم از سياسي و عادي است. در ‏همين راستا انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز تلاش خود را در ‏جهت استيفاي حقوق آقاي اكبر گنجي بكار بسته و هم‌چنان ‏تلاش‌هايش را تا حصول نتيجه ادامه خواهد داد.‏

‏ انجمن دفاع از حقوق زندانيان‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved