چهارشنبه 25 آبان 1384

عمادالدین باقی در مقاله ای در کریستین ساینس مانیتور از حکومت ایران خواست در راه اعتماد سازی جهانی تلاش کند

راديو فردا2005-11-14
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره روز دوشنبه مقاله عمادالدین باقی نویسنده و مسئول انجمن دفاع از زندانیان در ایران را به چاپ رساند. عمادالدین باقی در این مقاله ضمن اشاره به قربانیان جنگ ایران و عراق نوشت نگرانیهای غرب در رابطه با ایران قابل توجیه است، رهبران غربی فکر می کنند رژیمی که به شهروندان مخالفش رحم نمی‌کند، اگر ناگزیر به استفاده از بمبهای اتمی یا سلاحهای کشتار جمعی شود نیز قطعا برای مخالفانش در سراسر جهان ترحمی نخواهد داشت. آقای باقی به همین دلیل از دولت ایران خواست تا با نظارت بر حقوق بشر و رعایت حقوق مخالفانش در عرصه داخلی و خارجی احترام و اعتماد همه را کسب کند. وی با اشاره اتهامات آمریکا و اروپا مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاحهای هسته‌ای پیشرفته و با یادآور شدن بی‌اعتمادی غربیها به جمهوری اسلامی، آنها را دلایلی برای تلاش غربیها برای حل این مشکل در مراحل آغازین ذکر کرد. آقای باقی در ادامه علت شک و بدبینی غربیها را فعالیتهای مخفی هسته‌ای در ایران و شعارهای ایدئولوژیکی و عقیدتی دولت جدید عنوان کرد.
تارا عاطفي


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved