پنجشنبه 10 آذر 1384

تبريك روبرت مئنارد رييس سازمان گزارشگران بدون مرز به باقي و انجمن

حضور محترم آقای عمادالدين باقي ‏
رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران

دوست ارجمند آقای باقي
بسيار خرسنديم که کميسيون فرانسوی حقوق بشر جايزه امسال خود را به شما اهدا کرده است. گزارشگران ‏بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات اين انتخاب شايسته را به شما تبريک مي گويد. اين ‏جايزه قدرداني از تلاش ارزنده ی شما در دفاع از حقوق بشر و به ويژه حقوق زندانيان و توقف اعدامهای غير ‏قضايي در ايران است. اميد آنکه در آينده ای نزديک، ثمرات بيشتری از کوشش های انجمن شما برای بهتر ‏شدن شرايط زندان و زندانيان و کارزار شما برای حساس کردن افکار عمومي در جهت لغو حکم اعدام در ‏ايران را شاهد باشيم. ‏
فرصت را مغتنم شمرده و از تلاش مسئولانه شما در حمايت از روزنامه نگاران زنداني، زندانيان سياسي و ‏خانواده های آنان، تشکر کرده به ويژه از همياري شما و انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران با گزارشگران ‏بدون مرز در دفاع از حقوق اکبر گنجي، دوست، همکار و همبند سابق تان سپاسگذاريم. ‏
‏ گزارشگران بدون مرز با تلاش شما در دفاع از حقوق بشر، آزادی بيان و مطبوعات در ايران همراه است.‏
بهترين آرزوهای ما را پذيرا باشيد. ‏
روبرت مئنارد ‏
دبير اول گزارشگران بدون مرز
پاريس 25 نوامبر 2005‏


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved