دوشنبه 1 خرداد 1385

گفتگو با بي بي سي درباره نامه نمايندگان مجلس برای حمايت از خانواده زندانيان

بي بي سي شامگاه 31/2/1385 150 نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری خواستار حمايت از خانواده زندانيان شده اند.
در اين نامه گفته شده برابر اعلام سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور، از مجموع زندانيان تعداد 90 هزار نفر متاهل و سرپرست خانواده هستند.

به گفته نمايندگان، بر اساس تحقيقات انجام گرفته، 70 درصد از خانواده های افراد زندانی نيازمند کمک های مالی هستند به نحوی که برای تامين حداقل معيشت زندگی دچار بحران شده و تعداد قابل توجهی از فرزندان اين خانواده ها به دليل مشکلات اقتصادی مجبور به ترک تحصيل شده اند.

امضا کنندگان اين نامه افزوده اند براساس ماده 132 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان زندان ها موظف گرديده که تا پايان برنامه، صد درصد خانواده های زندانيان نيازمند و معدومين را تحت پوشش قرار دهد.


گفت و گو با عماد الدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی- جام جهان نما

نمايندگان مجلس، با اشاره به اينکه هيچ گونه امکانات و اعتباری برای اين امر پيش بينی نشده، از رييس جمهوری خواسته اند که نحوه اجرای قانون موجود در اين زمينه در دستور کار دولت قرار گرفته و در تحقق اهداف برنامه و ميزان و نحوه تامين اعتبار، اقدام لازم به عمل آيد.

عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان می گويد مشکل خانواده زندانيان را نبايد جدا از خود زندانيان را مورد بررسی قرار داد.

وی در گفت و گو با بی بی سی می گويد با زندانی شدن برخی افراد، در عمل خانواده آنان نيز زندانی می شوند و دچار مشکلات بسياری می شوند.

به گفته آقای باقی، نمايندگان مجلس به مشکلات موجود توجه کرده اند، اما اين کافی نيست.

وی می گويد مبلغی که اکنون به تعداد کمی از خانواده های زندانيان تعلق می گيرد، بسيار ناچيز است و بايد به طور ريشه ای و اساسی برای رفع اين مشکل، چاره انديشی شود.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved