جمعه 5 خرداد 1385

كانون‌هاي نزاع حقوق بشر و اسلام(قسمت پنجم-پي نوشت ها)

«پي‌نوشتها»
ـ منابع و ماخذي كه بيانگر اين رويكرد هستند:
الف‌: در ميان گروهي كه از موضع دفاع از دين و نفي دموكراسي و حقوق بشر و تساهل پرچم تضاد را برمي‌افرازند:
ـ فلسفه حقوق بشر. عبدالله جوادي آملي (قم‌. اسرأ.1375)
ـ خطبه‌هاي مصباح يزدي در نماز جمعه تهران‌
ب‌: در ميان غربياني كه از موضع دفاع از دموكراسي و نفي دين تضاد را مطرح مي‌كنند:
ـ Publishers . 2002) lewis,Bernard( East Middle the in Events and people Ideas, History: in Islam west Group
Press Newyourk: Oxford university 1994) Reprint) 1993)) Bernard lewis, west. the and Islam
- در مورد اين رويكرد مي‌توان منابع و نمونه‌هاي زير را مثال زد: 1 ـ كتاب اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي‌. محمد نصر(اصفهان‌،انتشارات فرهنگ مردم‌.1382) 2 ـ حقوق بشر دوستانه بين‌المللي‌. (رهيافت اسلامي‌) دكتر سيدمصطفي محقق داماد(تهران‌.مركز نشر علوم اسلامي‌. 1383)، 3 ـ اسلام و حقوق بشر. زين‌العابدين قرباني‌، 4 ـ يك كلمه‌.
ـ مضمون آيه 13 سوره حجرات در قرآن همين است.
- ن‌. ك‌. فلسفه حقوق بشر. عبدالله جوادي آملي‌. اين كتاب به تفصيل درباره ديدگاه مورد بحث سخن گفته است‌. آنچه در اينجا آمد با الهام از آن و ساير مقالات و نيز دلايل قابل انتزاع از اين رويكرد است‌.
- وَ سَخرلَكم ما في السَماوات‌ِ وَ مافي‌الارض‌ِ جميعاًمِنه (جاثيه 13).
- نظام حقوق زن در اسلام مرتضي مطهري‌. (تهران‌. صدرا. 1376) ص 159.
- بيست گفتار صفحه 47 .
- ن‌. ك‌. ناقد. (ماهنامه تخصصي در حوزه‌هاي فلسفه و الهيات‌) سال اول‌، شماره دوم‌، فروردين و ارديبهشت 1383. مقاله‌: حقوق عليه حقوق به قلم محمد حبيبي مجنده‌، ص 68، 69، تلخيص و برداشت آزاد.
- ن‌. ك‌. فصلنامه علمي‌، پژوهشي نامه انجمن جامعه‌شناسي ايران‌، دور پنجم شماره 1 مورخه 1383 مقاله‌: گفتمان گفتگو در اسلام‌، به قلم‌: عمادالدين باقي يا به آدرس .www.EmadBaghi.com
- اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي محمد نصراصفهاني‌.ص 37و38

- مجموعه اسناد بين‌المللي حقوق بشر. جلد اول (تهران‌. دانشگاه شهيد بهشتي‌. 1381) ص 96.
- در سايت شخصي‌ www.Emadbaghi.com موجوداست‌. متن انگليسي‌آن توسط دانشگاه ‌استنفورد دردست آماده‌سازي براي انتشار است‌.
- ن‌.ك‌. مقاله حق زيستن يا مردن به كوشش دكتر حسن رضايي (همكار پژوهشي كتابخانه كنگره آمريكادر مطالعات حقوق اسلامي‌) سايت ايران امروز شنبه 20 فروردين 1384 برابر با 4/13/2005.
- روحانيت و قدرت‌. بخش گفتمان‌هاي ديني عصر مشروطه‌.
- جنبش اصلاحات دموكراتيك در ايران‌. مقاله پروژه مسخ جمهوريت‌.
- براي نمونه‌: مقاله جان اسپوزيتو در كتاب‌: تساهل در اسلام‌. ص 88.
- گفت‌وگوي هانتينگتون با هفته‌نامه دي‌سايت‌، چاپ آلمان ترجمه شده در روزنامه همشهري 23 شهريور 1381 ضميمه شماره 120.
- ماهنامه فرهنگي‌، علمي و خبري گزارش گفت‌وگو (وابسته به مركز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها). سال اول‌. شماره 2. مهرماه 1381. ص 91 ـ 90 مقاله جك استراو با عنوان «اسلام در اروپا» يا «اسلام اروپايي‌».
- به نقل از كتاب منتشر نشده مدلي براي تحقق دموكراسي در ايران‌از همين قلم‌.
- نگاه كنيد به بحث حقوق بشر يا حقوق مومنان‌. روزنامه شرق سه‌شنبه 11 آذر 1382 برابر با 2 Dec 2003 و يا متن كامل آن در سايت www.Emadbaghi.com.
- Pearson . 1995)) Bernard. lewis, ed. 1st years, 2000 last the of History Brief A East: Middle education.
- در اين سمينار با پافشاري اينجانب پنل فوق‌العاده‌اي اعلام شد و اين موضوع مورد مناظره قرار گرفت‌.
- تساهل در اسلام‌، خالد ابوالفضل‌. ترجمه محمدتقي دلفروز (تهران‌. نشر كوير. 1383) ص 25.
عنوان اصلي كتاب‌: 2002 Press. Beacon Publisher: Fadl El Abou Khaled author: Islam in Tolerance of Place The.
- التسامح في الاسلام‌. الدكتور شوقي ابوخليل (بيروت‌. دمشق‌. دارالفكر.1415 ق‌.1994م‌. الطبة الثانية‌) ص 22-20. اين كتاب توسط روحاني فاضل سيدرضا حسيني امين به زبان فارسي ترجمه شده و در آستانه نشر است‌.
- حقوق مخالفان‌، عمادالدين باقي‌، (تهران‌، نشر سرايي‌، چاپ دوم‌، 1381)، ص 49، 50.
- همان‌، ص 49 و 50.
- ن‌.ك به دو روايت از امام صادق‌. اصول كافي‌. كليني‌. ج‌ص‌و از امام علي نهج البلاغه نامه 14.
- از جمله مائده / 48 و هود / 118.
- حجرات / 13.
- تاملات تنهايي ـ ديباچه‌اي بر هرمنوتيك ايراني ـ حسن يوسفي اشكوري (تهران‌، سرايي‌، 1382) صفحه 143 تا 148.
- فقه استدلالي‌. سيدمحمد جواد موسوي عزوي (تهران‌.اقبال‌.1377) ص 613-609 تحت عنوان ادله قائلين به قتل مرتد.
- گفتمان‌هاي ديني معاصر (تهران‌.سرايي‌.1382) دو پندار در ترازو .
- ن‌.ك‌. جلوه حق‌. ناصر مكارم شيرازي‌.
- در مورد بحث كتب ضلال و آرأ فقها و مفسران نگاه كنيد به مجله آينه پژوهش شماره 36 مقاله محمدعلي سلطاني و نيز مقاله‌: آيا سانسور كتاب مبناي شرعي دارد به قلم محمدتقي فاضل ميبدي‌.
- مجله كيان‌. خرداد وتير 1378 ش 47 مقاله آيت‌الله منتظري در پاسخ سروش‌.
- اقتصاد اسلامي‌. مرتضي مطهري‌.ص 170 .
- مباني فقهي حكومت اسلامي‌. آيت الله منتظري‌.
- نظام حقوق زن در اسلام‌. مرتضي مطهري (تهران‌. صدرا. 1376 چاپ 23) ص‌عدل الهي‌. مرتضي مطهري (مجموعه آثار 1) (تهران‌.صدرا. 1372) ص 125و126. حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد. محمد حكيم پور (تهران‌. نغمه نوانديش‌. 1382) ص 120 - 127.
- رساله عمليه آيت‌الله منتظري (تهران‌.سرايي‌. 1380 چاپ هجدهم‌) مسئله 2668 ص 475.
- متن كامل حديث در اخبارالطول ص 191 (به نقل از اعلاميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي ص 72).
- رساله عمليه آيت‌الله منتظري‌. مسئله 2585 بند 5 ص 463 و مسئله 2591 ص 464.
- مجله جامعه‌نو. شماره 17 تير 1382. مقاله زنان در حق طلاق با مردان برابرند. احمد قابل‌.
- ن‌.ك‌. قضاوت زن در فقه اسلامي همراه با چند مقاله ديگر. آيت الله صالحي نجف آبادي (تهران‌.اميدفردا.1384).
- منتخب الاحكام‌. آيت‌الله صانعي (قم‌. دفتر آيت‌الله العظمي صانعي‌. 1380. چاپ سوم‌) ص 298.
- جامع عباسي‌. شيخ‌بهأالدين عاملي (تهران‌. فراهاني‌.بي‌تا) چاپ سنگي‌. ص 350 (باب شانزدهم‌). براي زيست‌نامه شيخ ن‌.ك‌: شيخ بهايي در آيينه عشق اسدالله بقايي (اصفهان‌. گلها و شهرداري اصفهان‌. 1371).
- جواهرالكلام ج 34 ص 32.
- وسايل‌الشيعه‌. محمدحسن حر عاملي‌. (قم‌.آل‌البيت‌. 1416 ق‌) ج 29 باب 5 ص 205 و 206.
- به نقل از درس خارج آيت‌الله صانعي و نيز بنگريد به منتخب الاحكام‌. ص 314 و 315
- ديدگاه‌ها در حصر. آيت‌الله منتظري (قم‌. دفتر آيت‌الله منتظري‌. پاييز 1381) ص 541 و 542 پاسخ به استفتأ مهندس طاهري نماينده نجف‌آباد در مجلس به تاريخ 19/9/1380.
- در تورات سفر پيدايش باب 2 آيات 24 تا 31 (كتاب مقدس‌. نشرايلام‌. چاپ سوم‌. 2002م‌.ص‌) و نيز در انجيل برنابا باب 11 آيات 9-7 و 33-29 همين مضامين آمده است هر چند انجيل برنابا از نظر مسيحيان اعتبار اناجيل چهارگانه را ندارد.
- اسفار اربعه با حواشي ملاهادي سبزواري ج 7 ص 136.
- با الهام از حقوق زن در كشاكش سنت و تجدد. ص 124 و 125.
- علامه طباطبايي در تفسير الميزان‌، جمعي از مفسران در تفسير نمونه‌، مرتضي مطهري در نظام حقوق زن در اسلام و شخصيت و حقوق زن در اسلام نمونه هايي از اين منابع هستند.
- فروع كافي‌. محمديعقوب كليني‌. (بيروت‌.دارالتعارف للمطبوعات‌. 1413.هـ 1993.م‌) جلد 7. كتاب مواريث‌. ص 94-93 باب 51 .
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. ص 75.
- ن‌.ك‌. دراسات في ولايت الفقيه‌. آيت‌الله منتظري‌. جلد 1 ص 335 .
- احمد بهشتي‌.
- ن‌.ك‌: قرآن‌. سوره نمل‌. آيات 24 تا 44 .
- زن و پيام‌آوري‌. مرتضي فهيم كرماني‌. (تهران‌. دفتر نشر فرهنگ اسلامي‌. 1374).
- مجله پيام هاجر، سال هفدهم‌. شماره 226 زمستان 1375. نشريه پيام هاجر در شماره 227 بهار 1376 نيز غير از اين مصاحبه را دوباره تكرار كرد.
- آيت‌الله‌منتظري‌از نادر علمايي‌است‌كه‌در تفسير و شرح‌ يك‌ دوره ‌كامل ‌نهج‌البلاغه ‌كامياب‌ بوده ‌و اين ‌مجموعه ‌با عنوان‌ زير انتشار يافته ‌است: شرح‌ نهج‌البلاغه. آيت‌الله ‌منتظري (تهران. نشر سرايي1380 .(
- درسهايي از نهج‌البلاغه، (سلسله ‌درس‌هاي اسلامي) سيد علي خامنه‌اي. انتشارات سيد جمال (قطع رقعي – 155 صفحه)، صفحات 20 – 22.
- نگاه ‌كنيد به ‌قرآن ‌سوره ‌نمل‌، آيات ‌تا 44.
- مجله‌ پيام‌هاجر، سال‌ هفدهم. شماره ‌زمستان‌. 1375 نشريه‌ پيام‌هاجر در شماره ‌بهار 1376 نيز غير از اين ‌مصاحبه ‌را دوباره ‌تكرار كرد. (اين مقاله در كتاب شهر مدرن. نشر سرايي. 1384 آمده است).
- مجله‌ زنان. سال‌ هشتم، آبان ‌شماره‌.
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. مهدي مهريزي (تهران‌.علمي و فرهنگي‌.1382) ص 309 و 313.
- در اين زمينه نگاه كنيد به حقوق مدني و حقوق تطبيقي‌. سيد حسين صفايي (تهران‌. ميزان‌.75) ص 278-276.
- شخصيت و حقوق زن در اسلام‌. ص321.
- تحرير الوسيله‌. آيت الله خميني‌.(تهران‌. اعتماد.1403ق‌)چاپ چهارم ج 2. ص 274 و273 مسئله 1.
- جواهر الكلام‌. شيخ محمدحسن نجفي (بيروت‌. دارالحيأ التراث العربي‌. 1981م‌) جلد 31. ص 202 و 207.
- همان.
- مالكيت در اسلام‌. آيت الله طالقاني‌.
- ن‌. ك‌: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه (الجزء الاول‌. من منشورات مكتبة العلامة‌. قم‌) ص 260 چاپ سنگي‌.
- ن‌.ك‌: Hoffman.P dennis By: JusTic. Criminal.
- الروضة البهيه في شرح اللمعة الجزء الثاني (قم‌. مكتب الاعلام الاسلامي 1416 ق 1374 ش‌) كتاب التدبير. المكاتبه‌. الاستيلاد و ر. ك‌.
- همان منبع‌، كتاب العتق‌.
- همان منبع‌. كتاب النكاح‌. الفصل الخامس في نكاح الامأ (در نكاح كنيزان‌).
- روضه كافي 8/69 حديث 26 (به نقل از كتاب ديدگاه‌ها فقيه عاليقدر آيت‌الله العظمي منتظري‌).
- نهج‌البلاغه‌، نامه 31.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved