چهارشنبه 25 مرداد 1385

گفتگو در باره حذف عنوان مجرمانه از اعتياد

بي بي سي يكشنبه22/5/1385
بي بي سي:اكنون هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه ايران با اشاره به آمار ميليوني پرونده‌هاي موجود در دستگاه قضايي وپيشگيري از جرم و كاهش ورودي پرونده هاي دادگستري وكاهش اطاله دادرسي از مهمترين سياست‌هادر تحول نظام قضايي و اصلاح امور توصيف كرد. علاوه بر فزوني تعداد پرونده ها، جمعيت زياد زندانيان نيز مي توان از ديگر مشكلات پيش روي مقامات قضايي ايران و زندانيان عنوان كرد.
غلامعلي محمدي معاون قضايي سازمان زندان‌ها در ايران خبر از بررسي طرحي درباره حذف عناوين اعتياد مجرمانه داده و افزوده كه مي‌تواند باعث كاهش جمعيت زندانيان كشور شود به گفته اين مقام مسئول ورود معتادان به زندان كه عمدتا داراي بيماريهاي متعدد هستند و باعث انتقال اين بيماري‌هابه ساير زندانيان مي شود وبا توجه به اينكه برخي از اين افرادداراي بيماري هاي خطرناك مانند HIV و هپاتيت هستند ضرورت اتخاذ تدابير ويژه را در اين مورد بيشتر مي‌كند .در گفتگويي كه با عمادالدين باقي رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان داشتم درباره وضعيت افرادي پرسيدم كه در ارتباط با جرائم مواد مخدر در زندان ها بسر مي برند.
باقي: بنابرامار رسمي كه ازسوي سازمان زندان ها منتشر شده حدود 45-50 درصد جمعيت كيفري زندان هارا در ايران گروه جرايم مواد مخدر تشكيل مي‌دهند اعم از زنداني ثابت يا زنداني در گردش.با زنداني كردن اين افراد مسئله حل نمي‌شود.1- مواد مخدر اساساً باعث ايجاد شغل پر درآمد براي عده‌اي شده2- يا باعث افزايش جرم و درگيري‌هاي ديگري مي‌شود و3- در زندان همچنين حرفه‌هاي تازه‌اي افرادي كه به زندان مي‌روند مي‌آموزند 4- مهمتر اينكه بسياري از بيماري‌هاي خطرناك مثل ايدز يا هپاتيت از طريق اين معتادان به افراد ديگر در زندان منتقل مي‌شود و5- علاوه بر اين برخي از زندانيان هم هستند كه اساساً در فصول مختلف مايلند به زندان بيايند و از امكانات رايگان زندان استفاده كنند.
بي بي سي:آقاي باقي بخشي از جرايم مربوط به مواد مخدر هم مربوط به قاچاق اين مواد فكر مي‌كنيد چگونه مي توانيد اين دو جرم را از همديگر تفكيك كرد؟
باقي:درگروه مواد مخدر بايد معتادان و قاچاقچيان را از همديگر جدا كرد قاچاقچيان مواد مخدر كه غالبا خودشان معتاد نيستند و بسيار معدودند در مورد آنها مي‌شود عنوان مجرمانه‌داد اما معتاد اصولا نبايد در زندان يا در جامعه باشد.
بي بي سي:حالا فكر نمي كنيد حذف عنوان مجرمانه از جرايم مربوط به اعتياد باعث ورود معتادان به جامعه شده و ممكن است مشكلاتي در جامعه بوجود بياورد؟
باقي: اگر عنوان مجرمانه حذف شود به اين معنا نيست كه آنها رابايد در جامعه رها كرد كه باز هم براي جامعه خطرناك باشد بلكه بايستي آنها را به جاي زندان به مراكز درماني فرستاد بهترين نوع جداسازي اين است كه اينها را از جامعه جدا كنند و به محيط درماني بفرستند تا مورد درمان رواني و جدي قرار بگيرند و در كنار اين بايستي به حل مشكلات خانوادگي و مشكلات اقتصادي اينها كه منشاء بعضي از اين اعتيادها است پرداخت وراه حل اساسي تر ان توجه به نظر كارشناسان جرم‌شناسي و جامعه شناسي و روانشناسي است كه رابطه مستقيم اين بيماري و ناهنجاري را با مسئله اقتصادو فرهنگ و سياست و سرخوردگي‌ها و محروميت‌هادر جامعه به خوبي نشان مي دهند.نمي شود به اين حوزه ها و علل بي تفاوت بود و انتظار داشت با زنداني كردن افراد معتاداين مشكل حل شود.بنابراين به نظر من حذف عنوان مجرمانه از جرايم مواد مخدر باعث مي‌شود 50 در صد از جمعيت كيفري زندان كاهش پيدا كند و بار سنگين هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي را از دوش جامعه بر مي دارد و راه حل اساسي هم اين دو است1-حذف عنوان مجرمانه از اعتياد و تلقي اعتياد به عنوان يك بيماري نه جرم 2-ودوم ريشه يابي سياسي ،فرهنگي و اقتصادي اين پديده.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved