سه شنبه 31 مرداد 1385

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره رفتار نامناسب با موسوي خوئيني


تاكنون 70 روز از بازداشت مهندس سيد علي اكبر موسوي خوئيني، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان، دبير سازمان ادوار تحكيم وحدت و نماينده اصلاح‌طلب مجلس ششم مي‌گذرد. انجمن دفاع از حقوق زندانيان در حد توان فعاليت هايي را انجام داده و به اقدامات حقوقي اكتفا ورزيده و تاكنون بيانيه‌اي هم در اين مورد صادر نكرده‌است، اما بازداشت وي براي سومين ماه متوالي تمديد شده است بدون اينكه اجازه حضور وكيل در بازجويي‌هاي وي داده شود. طولاني شدن بدون دليل و فاقد توجيه قانوني، شبهات متعددي را درباره بازداشت وي برانگيخته است. آنچه به اين شبهات دامن مي‌زند رفتاري است كه در پي درگذشت پدر وي از سوي مقامات مربوطه بروز كرده است. مرحوم حجت الا سلام والمسلمين سيد آقا موسوي خوئيني نتوانست تألمات ناشي از حبس فرزندش را تاب‌ آورد و در روز27/5/1385 چشم از جهان فرو بست. پيگيري‌هاي فراواني از سوي اين انجمن و برخي شخصيت‌هاي معتبر به منظور تبديل قرارطولاني بازداشت موقت آقاي سيد علي اكبر موسوي جهت شركت در مراسم تشييع و تدفين و سوگواري‌هاي پدر وي صورت گرفت اما با كمال ناباوري اجازه حضور وي در تشييع و تدفين داده نشد و تنها در ساعات محدودي همراه با مامور به مجلس ترحيم اعزام گرديد كه اين گونه حضور موجب مضاعف گرديدن اندوه و تألمات خانواده و بستگان شد. اين رفتار برخلاف قانون و اخلاق و عواطف انساني است زيرا طبق ماده 213 آئين نامه سازمان زندان‌ها در موارد ازدواج و فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غيرمترقبه و يا معضلي كه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكوم با اخذ تأمين متناسب به شرح تبصره2 ماده 125 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود. و در تبصره2 آمده است: در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.
ماده مذكور درباره فردي است كه مجرميت او محرز ومحكوم گرديده است در حالي كه آقاي موسوي خوئيني نه يك محكوم كه در بازداشت موقت است و هنوز هيچ جرمي ثابت نشده است. از سوي ديگر اتهام او نياز به تحقيقات طولاني نداشته و حسب اطلاع، تنها چند ساعت از ايام بازداشت طولاني او صرف بازپرسي شده و برخلاف ماده 124قانون آيين‌دادرسي كيفري كه ايجاب مي‌كند مدارك اتهام بايد پيش از احضار متهم تدارك شود و در اسرع وقت تفهيم اتهام صورت گيرد متهم در سومين ماه بازداشت كه فاقد وجاهت حقوقي است بسر مي‌برد. درگذشت پدر موسوي خوئيني فرصتي براي پايان دادن به بازداشت موقت طولاني وي بود اما رفتاري كه از آغاز تاكنون صورت گرفته اين شبهه را پديد آورده است كه گويا هدف اصلي، تحت فشار قرار دادن متهم به منظور هاي ديگري بوده است. بدينوسيله هشدار مي‌دهيم كه بروز شيوه‌هايي از اين قبيل و عدم جلوگيري از آن توسط نمايندگان مجلس و مقامات قضايي و ساير مراجع و مقامات مسئول مي‌تواند منجر به تكرار تجارب تلخ گذشته در دستگاه امنيتي در ارتباط با منتقدين گردد. بار ديگر يادآور مي‌شود: هرگونه كوشش براي اخذ اقرار و وادار كردن متهمان به مصاحبه و يا نوشتن مقاله و برخورد با گذشته فكري خويش در دوران بازجويي بدون حضور وكيل، مخالف قوانين و مقررات حقوق شهروندي و كنوانسيون‌ها ي بين‌المللي اي است كه ايران امضا كرده، لذا اعتباراين قبيل اقارير و نوشته ها با مشكل جدي روبرو است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن انتقاد به رفتار نامناسب صورت گرفته با آقاي موسوي خوئيني در جريان رحلت پدر وي، خواستار تبديل هر چه سريعترقرار بازداشت او و رعايت موازين حقوقي و مصالح ملي است.
انجمن دفاع از حقوق زندانيان
31/5/1385


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved