جمعه 17 شهریور 1385

بي بي سي:شمار زندانيان سياسی ايران به روايت عمادالدين باقی

بي بي سي پنج شنبه 07 سپتامبر 2006 - 16 شهریور 1385

عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران در سايت شخصی خود آماری از زندانيان سياسی در ايران منتشر کرده است.
بنابر آماری که آقای باقی داده، از 146481 زندانی در ايران، ۶۳ نفرشان به دلائل سياسی و عقيدتی و 146 نفر به دليل ارتباط با سازمانهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی يا اقدام مسلحانه عليه اين حکومت زندانی شده اند که البته چند تن از آنان در مرخصی نامحدود در خارج از زندان به سر می برند.

بنابر اين آمار، از اين 146 زندانی، پنجاه نفر از حزب دموکرات کردستان، ده نفر از گروه موسوم به آتش سرخ، هيجده نفر از سازمان مجاهدين خلق، پنج نفر از حزب کومله، دو نفر از حزب موسوم به موحدين، دو نفر از گروه کردی موسوم به راپه رين، يک نفر از گروه موسوم به مهدويت و 27 نفر از قوميتگرايان عربند که هيجده تن از آنان به حزبی به نام کتائب تعلق دارند.

در قوانين ايران هنوز جرم سياسی تعريف نشده و مقامات قضائی ايران آن دسته از فعالان سياسی را که در زندانهای ايران به سر می برند، زندانيان سياسی به شمار نمی آورند و می گويند آنان به جرائمی همچون اقدام عليه امنيت ملی و تلاش برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی زندانی شده اند که از ديدگاه آنان جرم سياسی به شمار نمی روند.

به همين دليل هيچ آمار رسمی در مورد زندانيان سياسی در ايران منتشر نشده است.

عمادالدين باقی که خود حدود دو سال و نيم و عمدتاً در ارتباط با فعاليتهای مطبوعاتی اش در زندان به سر برده در سايت اينترنتی خود نوشته ارقامی که تاکنون از زندانيان سياسی در ايران داده شده، "خطا انگيز" است.

وی نوشته که زندانی سياسی را کسی می داند که به دليل ابراز عقيده يا ديدگاه سياسی، شرکت در تجمعات و تظاهرات سياسی، ارتباط با گروههای مخالف حکومت يا هواداری از آنها به زندان افتاده اند.

همچنين بنابر آماری که آقای باقی ارائه کرده، 22 نفر در ايران به جرم جاسوسی در زندان به سر می برند.

آمار رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايرانی حاکی از اين است که طی حدود يازده سال گذشته، پنج نفر در زندانهای ايران جان باخته اند اما اين آمار شامل ولی الله فيض مهدوی که مرگ او پس از انتشار آمار رخ داده است نمی شود.

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/09/060907_mf_prisoners.shtml


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved