یکشنبه 30 مهر 1385

گفتگو با بي بي سي درباره آزادي موسوي خوييني


يكشنبه30/7/1385برابربا 22oct2006
بي بي سي: ارزيابي شما از آزادي آقاي خوييني و اتهام ايشان چيست؟
باقي : آقاي موسوي خوييني كه نماينده دوره ششم مجلس و جزء نمايندگان اصلاح طلب بوده است ، در يك ميتينگ در ميدان هفت تير كه 22خرداد در حمايت از حقوق زنان برگزار شد، بازداشت شدند عليرغم اينكه حدود 80 نفر افرادي كه بازداشت شده بودند همه آزاد شدند تنها ايشان در زندان ماندند . ابتدا تصور مي شد كه اتهام ايشان بنا به آنچه كه مسئولين گفته بودند شركت در تجمع غير قانوني است ولي بعدها اخباري آمد دال براينكه اتهامات ديگري هم مطرح شده است، به دليل اينكه ادامه بازداشت ايشان به خاطر شركت در تجمع فاقد وجاهت بود- چون بقيه افراد آزاد شده بودند- اتهامات ديگري كه گفته مي شد ،بعضاً مربوط به دوران نمايندگي ايشان بوده و يا مربوط به بعضي از فعاليت هاي ايشان درسازمان ادوار تحكيم بوده. بزرگترين مشكلي كه در اين دوران وجود داشت عدم اجازه ي حضور وكيل در مراحل بازپرسي بود و خود همين سبب مي شد كه هيچ كس اطلاع روشني از وضعيت نداشته باشد . به نظر ماهم مهمترين تخلف در دوران بازداشت ايشان همين عدم حضور وكيل در بازپرسي بوده كه از نظر حقوقي و حقوق بشري حضور وكيل الزامي است و بدون حضور وكيل اساساً تحقيقات مقدماتي هيچ اعتباري ندارد.
بي بي سي : از طرفي حدود يك ماه پيش كه آقاي موسوي خوييني به مرخصي آمده بود از قول ايشان گفتند كه ايشان در زندان مورد بد رفتاري و آزار روحي و جسمي قرار گرفتند نظرتان در اين مورد چيست؟
باقي : منابع ما بيشتر دوستان و نزديكان ايشان بودند كه يك آثار و علائمي از ضرب و شتم مشاهده كرده بودند و بنا به پرس و جو كه كرديم چند نفر كه مشاهده كرده بودند تاييد كردند كه چنين اتفاقي افتاده است .
بي بي سي : زنداني شدن آقاي موسوي خوييني‌ها بازتابهايي در سطح داخل و خارج داشت و از جمله سازمان نظارت بر حقوق بشر خواستار آزادي ايشان شده بودند . آيا فكر مي كنيد اين فشارهايي كه وجود داشته بر آزادي ايشان تاثير گذاشته؟
باقي : نمي شود اين فعاليت‌ها را بي اثر دانست البته فعاليت‌هايي كه شما اشاره مي كنيد يك بخشي از آن نمود بيروني دارد ولي واقعيت اين است كه بخش اعظم اين فعاليت‌ها، فعاليت‌هايي است كه ديده نمي شود . فعاليت‌ها ، لابي‌ها و تماس‌ها و اقداماتي كه به چشم نمي آيد .چه بسا آنها هم در آزادي فرد بسيار مؤثر است .علاوه بر اين اگر يك كسي جرم سنگيني هم مرتكب شده باشد تحقيقات مقدماتي‌اش يك ماه و نهايتاً دو ماه به طول مي انجامد . آقاي خوييني كه اساساً جرمي در موردشان محرز نبود و بعد هم اتهاماتي كه مطرح شده بيشتر مربوط به استفاده از حق آزادي بيان و حقوق طبيعي بوده كه ايشان داشته، اساساً تحقيقات و بازپرسي در مورد چنين متهمي نبايد در داخل زندان صورت بگيرد، مي توانست بيرون زندان باشد و فرد را احضار كنند و بعد از بازپرسي رها كنند تا جلسه بعد. بنابر اين اگركسي را بعد از چهار ماه بازداشت موقت بخواهند آزاد كنند معنايش اين است كه اگر هيچ اقدامي هم نمي شد و هيچ تلاشي هم از طرف هيچ سازماني صورت نمي گرفت امكان ادامه چنين بازداشت غير قانوني وجود نداشت.
بي بي سي : ايشان پس از آزادي از زندان ابراز اميدواري كردند كه حكم منع تعقيب و برائتشان صادر مي شود، فكر مي كنيد تا چه اندازه چشم اندازي براي منع تعقيب ايشان وجود داشته باشد ؟
باقي : راجع به ايشان هم مثل ده‌ها زنداني ديگري كه با وثيقه آزاد هستند و همچنان بين زمين و آسمان معلق و بلاتكليف هستند، نه بازپرسي ادامه پيدا مي كند و نه دادگاهي تشكيل مي شود و نه فك قرار و وثيقه اي صورت مي گيرد، آقاي خوييني هم به خيل كساني مي پيوندند كه تا به حال در چنين شرايطي آزاد شدند و در همان وضعيت بلاتكليفي به سر مي برند .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved