پنجشنبه 13 اردیبهشت 1386

مقاله اي از روزنامه فاينشنال تايمز درباره اعدام وپاسداران حق حيات در ايران

Lone challenger to Iran's orthodoxy on the death penalty


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved