دوشنبه 8 مرداد 1386

زندانهای ایران به بیرون شهر انتقال می یابند

گفتگو با بي بي سي را بشنويد
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/07/070728_mf_prisons.shtml


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved