پنجشنبه 11 مرداد 1386

كدام حقوق بشر(واکنش کیهان به مقاله سنگسار)

روزنامه كيهان شماره 18862 8/5/86 صفحه 14 (اخبار كشور)


كدام حقوق بشر
«عمادالدين باقي» از چهره هاي سياسي و مرتبط به جريان اصلاحات طي يادداشتي درشماره ديروز روزنامه «اعتماد ملي» باعنوان «روايت قابل خدشه سنگسار»! خاطرنشان كرده است از ديدگاه حقوق بشري مجازات سنگسار از دو بعد بر خلاف كرامت انسان است، يكي اينكه حق حيات سلب مي شود و ديگر آنكه شيوه اجراي اين مجازات متضمن خشونت و توهين به كرامت انساني است.
«باقي» كه در پيشاني نوشته خود، خود را دانش آموخته خرده پاي فقه و معارف اسلامي و نيز جامعه شناسي قلمداد كرده بود در جمع بندي اين يادداشت اظهار داشته است: «معيار ما براي داوري درباره سنگسار و ساير قوانين و احكام حقوق بشر است! و اين معيار به يك اصل پيشيني نزد ما متكي است كه حقوق بشر هيچ تعارضي با دين ندارد.»
وي در ادامه در مقام يك كارشناس ديني! براساس اجتهاد شخصي خويش پيشنهاد داده است: «در بسياري از زمينه ها مانند احكام و مقررات فقهي مربوط به اعدام و سنگسار و سن مسئوليت كيفري كودكان نيازمند اجتهاد نو هستيم.»
«باقي» با لحني كه بيشتر شبيه يك تهديد است اضافه كرده است: «فقهايي كه طبق روايت «فاما الحوادث الواقعه» نتوانند در حوادث واقعه و مسايل مستحدثه اجتهاد كنند، خود و عقايدشان به تاريخ خواهد پيوست.»


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved