شنبه 17 شهریور 1386

واكنش كيهان در مورد نامه به احزاب

خشم از مجازات اوباش ! (خبر ويژه)

عمادالدين باقي مقاله نويس روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاح طلبي مجازات اراذل و اوباش را فاجعه اي بزرگ دانست و از مردم به خاطر همراهي با اين اقدام انتقاد كرد.
باقي كه ايسنا از او به عنوان رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نام برده در نامه اي خطاب به سران برخي احزاب كشور، اعدام افراد شرور را فاجعه اي بزرگ! قلمداد كرده و گفته است: فاجعه بزرگتر، سكوت نخبگان و احزاب و نهادهاي مدني ايران از يك سو و بي تفاوتي يا تمكين افراد عمومي در برابر تبليغات يك سويه است.
وي در ادامه به رغم اينكه اذعان مي كند اعمال افراد شرور كه امنيت شهروندان را سلب مي كنند با هر معيار حقوق بشري و اخلاقي، محكوم بوده و مستحق مجازات است اما اضافه كرده كه نه لزوما مجازات اعدام!
باقي البته هيچ توضيحي نداده كه با كساني كه جان و مال و ناموس مردم را به بازي مي گيرند و در پرونده هاي قطور آنها دهها جنايت فجيع وجود دارد چگونه بايد رفتار كرد.
گفتني است عمادالدين باقي از جمله افرادي است كه هاله اسفندياري جاسوس آمريكايي ها به همكاري با او اعتراف كرده بود.
كيهان شنبه 17 شهريور 1386 - 25 شعبان 1428 - 8 سپتامبر 2007 - سال شصت و چهارم -شماره 18893


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved