سه شنبه 3 مهر 1386

محاكمه اي ديگر بخاطر كتاب توقيف شده تراژدي دموكراسي در ايران

دوشنبه 2 مهر 1386
عمادالدين باقى در دادگاه حاضر شد، ايسنا
خبرگزارى دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسى

وكيل مدافع عمادالدين باقى گفت: ‌موكلم به اتهام نوشتن مقالاتى در مطبوعات سال‌هاى ۷۷ و ۷۸ از كتاب دو جلدى تراژدى دموكراسى در ايران مجددا به دادگاه فراخوانده شد.

صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: عمادالدين باقى در اين پرونده تفهيم اتهام نشده بود و به همين جهت رياست شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران در مورد وى تصميمى اتخاذ نكرد و ادامه‌ى رسيدگى به جلسه‌ى بعد موكول شد.

وكيل مدافع عمادالدين باقى ادامه داد: در اين پرونده دو نفر ديگر، مدير نشر نى و مسوول وقت اداره كتاب وزارت ارشاد متهم هستند كه نبايد به اين كتاب اجازه نشر داده مى‌شد و مدير نشر نى متهم است كه بعد از جلوگيرى از انتشار كتاب مذكور، باز هم كتاب به فروش رفته است.

نيك‌بخت گفت: ‌در اين جلسه اعلام شد كه مطالب اين كتاب عمدتا همان مطالبى است كه در سال ۷۹ موكل به خاطر آن محاكمه و با توجه به شكايت شكات مختلف، محكوم و مدت سه سال حبس خود را نيز گذراند.

وى يادآور شد: قسمت ديگرى از مطالب اين كتاب كه در آن موكل به تبليغ عليه نظام متهم شده بود، در آن زمان از طرف رييس وقت شعبه‌ى ۱۴۱۰ دادگاه كاركنان دولت قرار عدم صلاحيت به شايستگى دادگاه انقلاب صادر شده بود كه موضوع اتهام آن توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام بوده و شعبه‌ى ۶ دادگاه انقلاب تهران موكل را از اتهام توهين به علت فقد دليل تبرئه و به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال زندان محكوم كرد.

نيك‌بخت افزود: با توجه به اين كه به تمام شكايات شكات خصوصى رسيدگى شده و شكايت وقت مدعى‌العموم همين دو مورد اخير بوده كه مورد رسيدگى قرار گرفته است، جايى براى رسيدگى مجدد به اين موضوع وجود ندارد.

وكيل مدافع باقى يادآور شد:‌ حتى اگر احيانا يكى از مقالات مد نظر قرار نگرفته باشد، اگر اتهامات همين موارد باشد، موضوع مورد بررسى قرار گرفته و حكم صادر شده و از مصاديق امر مختومه است زيرا در مورد تبليغ عليه نظام حداكثر مجازات براى او در نظر گرفته شده است.

نيك‌بخت گفت: موارد ديگر مستلزم وجود شاكى خصوصى است و در مورد نشر اكاذيب موضوع به دليل شكايت شاكى خصوصى مورد رسيدگى قرار گرفته و حكم صادر شده است و اگر افرادى ديگر هم با همين اتهام در همان مقالات شكايت مى‌كردند به دليل صدور حكم نتيجه همين بود كه هست.

وكيل عمادالدين باقى افزود: به‌دليل عدم تفهيم اتهام به نامبرده و عدم وجود شكايت عليه وى به اتهام مشاركت در انتشار كتاب، دادگاه موضوع را به وقت ديگرى موكول كرد.
http://www.belgravia.com/cgi-bin/nph-proxy.cgi/010110A/http/www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1004057


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved