پنجشنبه 4 بهمن 1386

رونوشت متن رای سه سال زندان عليه باقي وخانواده

رونوشت متن رای مورخه 8/3/86 به شماره 142/6186
اين راي در اوايل مرداد1386به وكيل عمادالدين باقي ابلاغ شده است.

بسمه تعالی
به تاریخ 29/2/86 جلسه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران تشکیل و پرونده کلاسه 84/7760/ط/د تحت نظر قرار دارد.
در این پرونده 1- علی افصحی نیا فرزند مظفر 44 ساله نویسنده اهل تبریز ساکن تهران دارای سابقه کیفری، آزاد با وثیقه 2- احسان کمالی احمدسرایی فرزند مسعود متولد 1359 دانشجو، اهل و ساکن تهران،عدم سابقه، آزاد با وثیقه،دارای وکیل 3- مریم باقی فرزند عمادالدین 25 ساله خبرنگار،اهل و ساکن تهران،عدم سابقه کیفری،آزاد با وثیقه،دارای وکیل صالح نیکبخت 4- فاطمه کمالی احمدسرایی فرزند احمد 45 ساله اهل رشت ساکن تهران، ناشر، عدم سابقه کیفری،آزاد با وثیقه،دارای وکیل 5- عمادالدین باقی فرزند حبیب الله متولد 1341 نویسنده اهل کربلا،ساکن تهران،دارای سابقه کیفری،آزاد با قرار وثیقه دارای وکیل.همگی متهم هستند به اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و نیز متهم ردیف پنجم دایر به تبلیغ علیه نظام و فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف آن.
به حکایت از محتویات پرونده متشکله و کیفرخواست صادره مورخه 3/11/85 و اعلام جرم واصله معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران با توجه به دلایل و مدارک ابرازی و مشروح تحقیقات و بازجویی مقدماتی و اسنادو مدارک مکشوفه از متهمین و جمع آوری ادله تکمیلی در خصوص فعالیت متهمين به همراه گزارش وزارت اطلاعات و اینکه بزه اعلامی از جرائم اقدام عليه امنیت کشور عنوان شده و با تجویز از ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب اسلامی و احضار نامبردگان به دادگاه و تفهیم بزه انتسابی و استماع مدافعات آنها همراه با توضیح وکیل مدافع و اظهارات نماینده مدعی العموم در دفاع از ادعانامه تنظیمی و کارشناس پرونده با شرح موارد اتهامی و عملکرد مجرمانه متهمین و سرانجام اخذ آخرین دفاع و سایر قرائن و امارات موجود،دادگاه با اخذ کفایت رسیدگی ختم جلسه دادرسی را اعلام و در فرصت مقتضی و بررسی مجدد مدارک و مستندات و مدافعات در مرحله دادرسی و اقاریر صریح آنها نسبت به بزه انتسابی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای علی افصحی فرزند مظفر 44 ساله داراي سابقه کیفری آزاد با وثیقه وکیل ندارد 2- احسان کمالی احمدسرایی فرزند مسعود متولد 1359 دانشجو فاقد سابقه کیفری آزاد با وثیقه دارای وکیل 3- مریم باقی فرزند عمادالدین 25 ساله خبرنگار فاقد سابقه کیفری آزاد با وثیقه با وکالت آقای صالح نیکبخت 4- فاطمه کمالی احمدسرایی فرزند احمد 45 ساله اهل رشت ساکن تهران، ناشر، عدم سابقه کیفری با وکالت آقای صالح نیکبخت 5- عمادالدین باقی فرزند حبیب الله متولد 1341 نویسنده اهل کربلا ساکن تهران دارای سابقه کیفری آزاد با قرار وثیقه با وکالت آقای صالح نیکبخت همگی دایر به اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و همچنین متهم ردیف پنجم نیز علیه نظام با فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف با توجه به محتویات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و گردش کار تنظیمی و کیفرخواست صادره مورخه 3/11/85 به همراه اسناد و مدارک مکشوفه و تحقیقات و بازجویی انجام شده و اقاریر صریح آنها به اینکه متهمین ردیف یک الی چهارم با گزینش و پیشنهاد متهم ردیف پنجم عمادالدین باقی كه خود را مسئول انجمن حمایت از حقوق زندانیان معرفی می نماید و مدعی شده دعوتنامه ای از طرف یکی از دوستان ارسال شده و مربوط به un بوده را به کارگاه آموزشی حقوق بشر در کشور امارات اعزام و به مدت بین 5 الی 7 روز دوره مذکور تحت عنوان مرکز گردآوری و بررسی اسناد حقوق بشر ایران شرکت و افراد ضد انقلاب و مخالف نظام چون پیام اخوان و خانم لیلی پور زند و مهرانگیزکار و دو نفر از اهالی صربستان برای آنان سخنرانی و از آنها خواسته اند هر گونه موارد نقض حقوق بشر که در ایران اتفاق می افتد را از طریق ایمیل محرمانه اعم از آزار و اذیت زندانیان و ... را ارسال تا در دادگاه کیفری حقوق بشر مورد استناد علیه نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و در این راستا به آنان آموزش های نرم افزار پیچیده به نام مارتوس که قابل تبدیل به شش زبان دنیا از جمله فارسي است و ایمیل محرمانه و نحوه انتقال اسناد داده شده است و نیز با پخش فیلم سرنگونی دیکتاتور صربستان ومیلوسویچ از آن انقلاب مخملی نامبرده که با کمک آمریکا و اروپا در یوگسلاوی انجام و مقرر است در ایران پیاده شود و غیره و ذلک که مشروح آن در کیفر خواست آمده است و حتی فیلم جلسات به صورت cd تبدیل شده از متهم افصحی اخذ گردیده که بیانگر سوء نیت نامبردگان می باشد و هم چنین متهم ردیف پنجم اقدام به جوسازی و مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله واشنگتن پست و گزارشگران بدون مرز نموده و در سایت خود به مطالب سفر اشاره و اقدامات تروریستی اهواز را تحت عنوان حمایت از حقوق زندانیان زیر سوال برده و با نامه هایی که برای ریاست قوه قضاییه و وزیر اطلاعات و رونوشت آن را به سایت های ضد انقلاب ارسال داشته به مخدوش کردن چهره نظام جمهوری اسلامی پرداخته است و نیز در هنگام مسافرت به آمریکا بسیاری از اسناد و مدارک و اعلامیه و لیست اتفاق ها و قتل هایی که در کشور به وقوع پیوسته را تهیه و جهت انتقال به خارج بوده از وی کشف و ضم پرونده می باشد و باتحت پوشش انجمن مزبور به گسترش ارتباطات خود با گروه های خارج که عناد با نظام جمهوری اسلامی دارند پرداخته است.متهم ردیف یک علی افصحی اظهار داشت این دعوت توسط آقای باقی انجام و مقصد را بیان نداشته و من فکر می کردم در سازمان ملل می باشد و من عضو انجمن ایشان بودم بعداً فهمیدم که در دبی است و موضوعات نقض حقوق بشر در ایران بوده و افرادی که سخنرانی می کردند عنوان می نمودند شما اتفاق هایی که در جمهوری اسلامی پیش آمده را جمع آوری و ارسال تا در دادگاه بین الملل جهت محکومیت آن استفاده و در دادگاه حقوق بشر مطرح و چون جلسات علیه نظام جمهوری اسلامی بود، من اعتراض کردم و آنها برنامه های خاصی داشته اند و استفاده از ایمیل محرمانه و آموزش وی ـ اچ ـ اس و فیلم های ضد انقلابی که انقلاب مخملی را توجیه می کرد و مسئول هماهنگ کننده شرکت کنندگان و اخذ هزینه ها با همسر باقی خانم فاطمه کمالی بوده و من قبول دارم اشتباه کردم ولی با آوردن اسناد و مطلع ساختن مسئولین نظام آنها را از اين روند که علیه نظام اقدام می گردد آگاه نمودم، متهم احسان کمالی در دفاع ازخود عنوان داشت من به پیشنهاد آقای باقی در این جلسه که کلاس حقوق بشر می باشد رفته و قبول دارم مباحثی که مطرح شده علیه نظام بوده و آموزش هایی که در آن اهداف خودشان نهفته بوده داده شد، و درخواست اطلاعات از داخل کشور نمودند و بیشتر اهداف کسب اطلاع به خاطر شغلم که ناشر می باشم بوده و از عملکرد خود نادم می باشم.متهمه خانم مریم باقی در دفاع از خود اظهار داشت من با دعوت نامه صورت گرفته توسط پدرم که با ایمیل بوده و چون کار حقوق بشری بوده و برای اینکه روزنامه نگار هستم شرکت کردم و قبول دارم در این جلسات مطالب علیه نظام مطرح شده و افراد آن موافق نظام نبودند و بحث ایمیل ها مطرح شد ما واکنش نشان دادیم ولی جلسه را ترك نکردیم.متهمه خانم کمالی در دفاع از خود بیان داشت ضمن قبول گزارش نماینده دادستان هدف شرکت در کلاس حقوق بشری بوده که آقای باقی گفته ولی مطالب علیه نظام مطرح شده و اینکه شرکت خود را به اطلاع مسئولین نظام نرساندیم باید آقای باقی پاسخگو باشد چون به دعوت ایشان به عنوان یک فعال حقوق بشری بوده و این بی احترامی به ما بود که شد واینکه یک نوع انقلاب مخملی و با برنامه براندازی برای ایران دنبال می کنند را قبول دارم، و ما گزارش آن را به آقای باقی داده ایم.
متهم عمادالدین باقی در دفاع از خود عنوان داشته، یک عده آن طرف نشسته و از طرف (ديوان) un دعوت می کنند و ما قبول می کنیم و این افراد را فرستادیم ولی آنچه که مطرح شده و علیه نظام بود، من عکس العمل نشان دادم ولی دلیلی ندارم که به جایی ارسال یا در نشریه و سایتی انعکاس نمودم و مدافعات مرا وکیلم بیان می دارد (ضمن جو سازی در جلسه دادگاه دیگر به سوالات دادگاه پاسخ نداده است) و همچنین اظهارات وکیل متهمین ردیف دوم الی پنجم به شرح مندرج در صورتجلسه دادگاه و استماع آخرین مدافعات آنها علیهذا با توجه به مجموع اقدامات و عملکرد متهمین و توجهاً به ادله و مدارک موجود و نتیجه بازجویی و تحقیقات و مدافعات و اقاریر ضمنی و بعضاً صریح آنها و با نگرش به اهداف و فعالیت های انجام شده و عمل آنها به عنوان اجتماع و تبانی و شرکت در اقدامی که علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه های مخالف نظام بود و هزینه سفر را دریافت نموده اند و نیز توضیح کارشناس پرونده و نماینده مدعی العموم که نقش هر یک از متهمین و عملکرد مجرمانه آنها را به وضوح روشن نموده است بنابراین با توجه به جمیع جهات و بررسی کامل پرونده و مدارک مسطوره و مدافعات نامبردگان در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود در دادگاه ، بزه کاری متهم ردیف یک الی پنجم در اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایمی برضد امنیت کشور و بعلاوه متهم ردیف پنجم در تبلیغ علیه نظام و گروه های مخالف آن محرز و مسلم و عملشان را منطبق با مادتین 610 و 500 قانون مجازات اسلامی دانسته و متهمین ردیف یک الی چهارم را به تحمل سه سال حبس محکوم ولی با توجه به اوضاع و احوال که نامبردگان مرتکب جرم گردیدند وضعیت خاص و ابراز ندامت و پشیمانی آنها و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس آنها به مدت پنج سال معلق می گردد و همچنین متهم ردیف پنجم در خصوص اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور به تحمل دو سال حبس و از حیث تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه های بیگانه و مخالف نظام به انحاء مختلف به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید، رای مصدور، پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگا های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
بابایی


چند توضيح ضروري درباره راي دادگاه:

1-دادگاه به عنوان يكي ديگر از اقدامات صريحا غيرقانوني خود وبرخلاف مواد صريح قانوني، راي را به متهمان و وكيل ابلاغ نكرده و تنها اجازه رونويسي از آنرا داده است.(دادگاهي كه خود قوانين را زيرپا مي گذارد از ديگران انتظار رعايت قانون را دارد).
2-متن راي عينا رونويسي شده وتمام اشكالات وابهامات در نثر مربوط به قاضي است وبراي رعايت امانت تغييري در آن داده نشده است.(براي مثال درباره متهم رديف پنجم_باقي_مي نويسد:« اقدامات تروریستی اهواز را تحت عنوان حمایت از حقوق زندانیان زیر سوال برده»در حاليكه زير سوال بردن اقدامات تروريستي جرم نيست لذا به قرينه ادامه جمله،منظورش اين است كه متهم،احكام صادره يا شيوه برخورد با محكومان اقدامات تروريستي اهواز را زير سوال برده است).همچنين با توجه به اينكه شهروندان زيادي به دليل مهاجر يا در سفر بودن والدين خود در كشور ديگري متولي شده ولي در سرزمين پدري خود بزرگ شده اند در متن دادنامه به جاي اينكه بنويسد«باقي متولد كربلا واهل ايران» نوشته است«اهل كربلا وساكن ايران».
3-اغلب مطالبي كه از قول متهمان در دادنامه آورده مجعول است وقاضي محترم در جلسه دادگاه به دليل اينكه دادگاه منشي نداشت وشخصا هم صورتجلسه را مي نوشت وهم سخنان افراد را گوش مي كرد وهم سخن مي گفت ومحاكمه مي كردلذابجاي عين عبارات متهمان استنباط ها و نظرات خود را نوشته است به همين دليل اجازه نداد متهمان صورتجلسه را بخوانند وامضا كنند.
4-يكي از مجعولات اين است كه آنها اظهار ندامت كرده اند.در متن دفاعيات باقي در دادگاه تجديد نظر نمونه هايي از مجعولات ذكر شده است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved