چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387

تبرئه عمادالدين باقی از محکوميت سه ساله

دادگاه تجديدنظر در پی تجديدنظرخواهی عمادالدين باقی محکوميت سه ساله وی را لغو و رای برائت وی را صادر کرد.

شعبه ۴۴ اين دادگاه رای خود را روز گذشته برای خانواده باقی ارسال کرد و همزمان عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه نيز صدور اين حکم را تاييد کرد و آن را قطعی دانست. وی درباره پرونده عمادالدين باقی اظهار داشت؛ وی از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب در تاريخ ۸/۳/۸۶ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام با فعاليت تبليغی به نفع گروه های مخالف به يک سال حبس محکوم شده بود.

سخنگوی قوه قضائيه به سير اين اعتراض نيز اشاره کرد؛ «باقی به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اعتراض می کند و پيرو تجديدنظرخواهی اش پرونده در شعبه ۴۴ دادگاه تجديدنظر مطرح می شود که اين شعبه رای به برائت عمادالدين باقی صادر می کند و اين رای قطعی است.»

علت بازداشت کنونی عمادالدين باقی نيز از ديگر سوالات مطرح شده از جمشيدی بود؛ «آقای باقی اکنون در حال سپری کردن دوران محکوميت يک ساله در پرونده ديگری است که از مهرماه سال گذشته آغاز و مهرماه سال ۸۷ به اتمام می رسد.»

صبح روز گذشته نيز سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره عمادالدين باقی اظهار داشت؛ يکی از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديدنظر رسيدگی شد و تبرئه شده و در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved