یکشنبه 19 مهر 1388

گفتگو با تلويزيون بي بي سي درباره مجازات اعدام

گفتگو با تلويزيون بي بي سي درباره مجازات اعدام را در اينجا مشاهده كنيد:

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2008/12/000001_ptv_newshour.shtml


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved