یکشنبه 3 آبان 1388

متن كامل كتاب فارسي و عربي حق حیات (2) درباره مسئله اعدام های زیر 18 سال در ایران(ریشه ها و چاره های فرهنگی و فقهی)


نسخه فارسی  

 

 

نسخه عربی

فهرست مطالب طرح پژوهش بخش اول ریشه ها وچاره هاي فرهنگی و فقهي اعدام کودکان زير18سال درايران درآمد

فهرست مطالب
طرح پژوهش
بخش اول
ریشه ها وچاره هاي فرهنگی و فقهي اعدام کودکان زير18سال درايران
درآمد
هدف پژوهش و اتكاي زبانشناختي
دشواري‌ها و چكيده و فهرست قواعد
تئوري پايه
مسئله
تحليل مسئله
حجيت عرف، كشورهاي اسلامي ومجازات اعدام زير18سال
سن و مسوولیت کیفری
سيطره فقه وآراء فقها بر قانون
ديدگاه فقهاي معاصر درباره رژيم حقوقي خاص نسبت به مجرمين كمتر از 18 سال
تطبيق حكم كلي قصاص با كودكان و نوجوانان
تمسك به قاعده تخفيف
بلوغ
بلوغ و عقل
معیار تکلیف و معیار کیفر
تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات
قانون مدني
اهليت ازدواج و اهليت مجازات
طيف بلوغ و معدل سني 18 سال
تمايز بلوغ شرعي و بلوغ مدني
منع قصاص برای قتل‌های اتفاقی
وراثت و محيط
كودكان مجرم، محصول و قرباني اجتماعي شدن نادرست
قاعده درء
شبهه، استثنا يا قاعده
قاعده سلطه
قاعده آسانگيري
اولويت منع اعدام كودكان نسبت به كودكان جنگي
قاعده فطرت
استفاده از اصل تعليق مجازات
مصلحت قصاص
جمع بندي
پاورقي

بخش دوم
گزارش 180مورداحكام اعدام در دهه1377-1387

استنتاج هاي داده هاي بخش دوم
جدول احكام اعدام اجرا شده در دهه76-86
شرح برخي ازپرونده هاي احكام اعدام اجرا شده در دهه76-86
جدول عفو، توقف اجرا يا نقض حكم
شرح برخي از پرونده ها
جدول منتظرين اعدام درسال1387كه هنگام وقوع جرم زير18سال داشتند
شرح برخي از پرونده هاي منتظرين اعدام
نقدهاي حقوقي آراء صادره
منابع


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved