یکشنبه 1 آبان 1390

کسی عبرت نمی گیرد

تحلیل جامعه شناختی اعدام در ملاء عام
مجله هفتگی آسمان. شماره3 پیاپی89 شنبه30مهر1390 ص53-55

متن کامل مقاله را دانلود کنید

Download file


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved