شنبه 7 شهریور 1394

30ثانیه تنفس صلح

پیامی در حمایت از توافق هسته ای

من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده آزاد در زمینه حقوق بشر، دین و جامعه شناسی هستم که سالهایی از عمرم را بخاطر نوشته هایم در زندان سپری کرده ام و هم اکنون از درون جامعه ایران این پیام را به شما می می دهم. من همراه با بسیاری از نخبگان ایرانی اعلام می کنم که غیر از عملکرد جناحی از حکومت که تعهدی به حقوق بشر ندارد، تحریم ها یکی دیگر از بزرگترین منابع نقض حقوق بشر در ایران بوده اند زیرا تحریم ها سبب گسترش فقر، بیکاری، فحشاء، احساس نا امنی، فسادمالی، بی خانمانی و دهها عارضه دیگر بوده اند. عواقب تحریم ها بیش از آنکه یک گروه کوچک، نامعقول و قدرتمند را هدف بگیرند مردم ایران را هدف گرفته اند. پس با توافقی که تحریم ها را لغو و جهان را با ایرانی آباد و آزاد، امن تر می کند، همصدا شویم.
My name is Emadeddin Baghi. I am a civil-rights activist, researcher and freelance writer in the field of human rights in Iran. I have spent several years in prison. I am sending you this message from inside Iran and from among the people. I, alongside the majority of the Iranians who have strong commitments to human rights, believe that the sanctions are one of the main sources of human rights violations in Iran. Sanctions exacerbate unemployment, poverty, a sense of insecurity, financial corruption, homelessness and many other complications. The result of the sanctions impact the majority of the Iranian people and not a select and powerful minority. Let us raise our voices in support of a deal that will lift the sanctions and make way for a more secure, more free and a more prosperous Iran.
بازنشر:
مجله صدا شماره49 شنبه7شهریور1394 ص33 متن فارسی این پیام را همراه با پیام چند تن دیگر در گزارش از کمپین جنبش ویدئویی در حمایت از توافق هسته ای منتشر کرده است. این کمپین در موقعیت لرزان موافقان در کنگره آمریکا در آستانه تصمیم گیری کنگره برگزار شده است. دهها نشریه آمریکایی و اروپایی و سایت ها و تلویزیون ها هم خبرهایی منتشر کردند که چند لینک نمونه آن در زیر می آید.
https://www.youtube.com/watch?v=E5UKlvBJvnQ
https://twitter.com/IranDeal4Peace
https://twitter.com/IranDeal4Peace/media
https://www.facebook.com/jalaeipour/videos/vb.36820914/10101279689209729/?type=2&theater
http://www.nytimes.com/reuters/2015/08/26/world/middleeast/26reuters-iran-nuclear-activists.html?_r=1
http://www.huffingtonpost.com/trita-parsi/iranian-human-rights-defe_b_8038142.html
http://francais.rt.com/international/6054-iran-campagne-faveur-accords


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved