یکشنبه 17 بهمن 1395

پاسخ به دوسوال صدا درباره معیار ملی بودن و پیشگیری از تکرار فاجعه پلاسکو

به نظر من یکی از مهم ترین معیارهای سنجش ملی و ضد ملی بودن سیاستمداران این است که ببینیم با هر موضع و سخن یا عمل آنها آیا درآمد به کشور افزوده می شود یا ارزش افزوده ایجاد می شود و یا کم می شود. آیا منزلت و اعتبار کشور ارتقا می یابد یا تنزل می کند.


مجله هفتگی صدا، شماره 104 شنبه16بهمن1395 ص48

چطور می شود از تکرار فاجعه پلاسکو جلوگیری کرد؟
سانحه همیشه وجود دارد اما می توان اولا آن را به حداقل رساند و ثانیا به گونه ای مدیریت کرد که وقتی سانحه رخ داد کمترین ضایعات را داشته باشد. همانطور که در یادداشت این هفته در صدا مثال زده ام در ژاپن بیش از همه جا در دنیا زلزله می آید اما سازه های ضد زلزله ساخته شده اند و تلفات به بار نمی آورند. یا ساختمان صد و پنج طبقه ای ویندزر در مادرید که مثل ساختمان پلاسکو اسکلت فولادی داشت در سال 2005 آتش گرفت اما بعد از 24 ساعت سوختن هم فرو نریخت در حالی که پلاسکو در کمتر از دوساعت از اوجگیری آتش فروریخت. پس علت اصلی به مدیریت بر می گردد. این نکته را که علم مدیریت امروز احراز کرده است مولا علي (ع) به این بیان می فرماید که : کارهاي بزرگ را به مردم پست و فرومايه سپردن باعث زوال دولتها است(الحديث جلد 2 صفحه 374). اگر اندیشه توسعه و الزامات آن درست درک شود، اگر شهر در دست متخصصان شهری باشد و بازیچه جدال های سیاسی و قدرت جویانه نشود و اگر سرمایه های عظیمی که در اختلاس و کمک های خارجی و در ریخت و پاش ها و بذل و بخشش ها هدر می شوند صرف جذب توسعه و بازسازی ساختمان های فرسوده و تعریض معابر شوند می شود امید داشت که این سوانح تکرار نشوند یا اگر رخ دادند اینهمه ضایعات به بار نیاورند.

معیار ملی بودن یا نبودن اشخاص و گروه ها چیست؟
معیارهای متعددی را می توان ذکر کرد و به نظر من یکی از مهم ترین معیارهای سنجش ملی و ضد ملی بودن سیاستمداران این است که ببینیم با هر موضع و سخن یا عمل آنها آیا درآمد به کشور افزوده می شود یا ارزش افزوده ایجاد می شود و یا کم می شود. آیا منزلت و اعتبار کشور ارتقا می یابد یا تنزل می کند. دوم اینکه «لایجرمنکم شنئان قوم» باشند یعنی رفتارشان را دشمنی گروهی و فرقه ای شکل ندهد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved